Triển khai thực hiện Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2019

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 5, ngày 24/01/2019 | 03:25 PM (GMT +7)
Để triển khai thực hiện Kế hoạch được đồng bộ, hiệu quả, tiếp tục phát huy những kết quả tích cực đã đạt được và kịp thời khắc phục những hạn chế trong công tác cải cách hành chính thời gian qua, UBND tỉnh vừa ban hành công văn đề nghị các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thực hiện Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2019.

Theo đó, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ kết quả đánh giá công tác cải cách hành chính năm 2018 và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, khẩn trương ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2019 của cơ quan, đơn vị mình để triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 3982/QĐ-UBND; trực tiếp chỉ đạo tổ chức thực hiện và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra chất lượng, tiến độ thực hiện công tác cải cách hành chính; định kỳ hằng quý, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để theo dõi, chỉ đạo.

Các Sở, ngành: Nội vụ, Tư pháp, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh: Căn cứ Quyết định số 2635/QĐ-BNV ngày 10/12/2018 của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm đôn đốc, theo dõi, chủ động phối hợp, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các giải pháp cụ thể để khắc phục những hạn chế liên quan đến các tiêu chí đánh giá Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh trong năm 2018. Định kỳ hằng quý, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) kết quả thực hiện, dự báo khả năng hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019 liên quan đến lĩnh vực của cơ quan, đơn vị mình phụ trách.

Sở Nội vụ, với vai trò là cơ quan thường trực cải cách hành chính của tỉnh, có trách nhiệm hướng dẫn triển khai, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá chất lượng và tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 3982/QĐ-UBND; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh tại phiên họp định kỳ hằng tháng; tham mưu UBND tỉnh công tác chỉ đạo, điều hành đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra; đề xuất khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân thực hiện tốt, có sáng kiến, mô hình mới trong thực hiện cải cách hành chính và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng và Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh trong thời gian đến./.

Thùy Dung

Lượt xem:  676

Tin đã đưa
Xem theo ngày :