Ban hành kế hoạch triển khai đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 6, ngày 15/02/2019 | 10:17 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan ngành dọc cấp tỉnh.

Mục đích nhằm xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan ngành dọc cấp tỉnh theo các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần đã được phê duyệt tại Quyết định số 103/QĐ-UBND ngày 14/01/2019 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh; là cơ sở để các cơ quan, đơn vị, địa phương đề ra các giải pháp phù hợp nhằm tiếp tục phát huy các ưu điểm, kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế và xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Qua đó, tiếp tục nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành và tổ chức, cá nhân trong công tác cải cách hành chính.

UBND tỉnh yêu cầu việc đánh giá, chấm điểm đảm bảo chính xác, trung thực, khách quan, đúng quy định. Có tài liệu kiểm chứng, số liệu dẫn chứng gửi kèm theo; trường hợp đánh giá, chấm điểm không có tài liệu kiểm chứng thì phải diễn giải đầy đủ, cụ thể cách đánh giá, tính điểm. Kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính phải phản ánh thực chất, công bằng nỗ lực, hiệu quả thực hiện công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương được đánh giá.

Theo kế hoạch, các nội dung triển khai, gồm: tổ chức đánh giá và tự đánh giá của các Sở, UBND các huyện, các cơ quan ngành dọc cấp tỉnh; tổ chức thẩm định kết quả tự đánh giá, chấm điểm của các Sở, UBND các huyện, các cơ quan ngành dọc cấp tỉnh; Điều tra xã hội học; Tổng hợp, xử lý số liệu để xác định Chỉ số cải cách hành chính; Tổng hợp, xây dựng Báo cáo xác định Chỉ số cải cách hành chính; Họp Hội đồng thẩm định thống nhất kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính các Sở, UBND các huyện, các cơ quan ngành dọc cấp tỉnh; Công bố Chỉ số cải cách hành chính các Sở, UBND các huyện, các cơ quan ngành dọc cấp tỉnh.

UBND tỉnh tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến việc xác định Chỉ số cải cách hành chính trong phạm vi trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, địa phương theo hướng dẫn của Sở Nội vụ. Hoàn thành đúng thời gian quy định việc tự đánh giá và chấm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần được quy định tại Quyết định số 103/QĐ-UBND. Tích cực phối hợp với Sở Nội vụ triển khai thực hiện công tác điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 đảm bảo thời gian quy định.

Sở Nội vụ hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo thời gian quy định. Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt kết quả và tổ chức công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các Sở, UBND các huyện, các cơ quan ngành dọc cấp tỉnh. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính lập dự toán kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch.

Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí tổ chức thực hiện Kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018.

Thùy Dung

Lượt xem:  428

Tin đã đưa
Xem theo ngày :