Ban hành Kế hoạch đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực và hiệu quả hơn

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 5, ngày 28/02/2019 | 09:26 AM (GMT +7)
Nhằm thực hiện tốt công tác hội nhập kinh tế quốc tế, chủ trương hội nhập toàn diện, trong đó đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực và hiệu quả hơn để nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức, UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 04/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực và hiệu quả hơn.

Theo kế hoạch, các nhiệm vụ, giải pháp sẽ triển khai, gồm: Xây dựng các cơ chế, chính sách, biện pháp cụ thể thực thi các quy định của pháp luật và các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế tại địa phương đảm bảo hợp hiến, hợp pháp, đúng thẩm quyền, đúng trình tự, thể thức, đáp ứng yêu cầu quản lý; hướng dẫn, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, chú trọng các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong quá trình đầu tư, sản xuất kinh doanh đúng theo các quy định của pháp luật và cam kết trong các Hiệp định thương mại tự do (FTA). Nghiêm túc thực hiện các biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính, tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan tăng cường phổ biến thông tin về hội nhập kinh tế quốc tế và hướng dẫn việc thực thi các cam kết hội nhập cho người dân và doanh nghiệp tại địa phương; khuyến khích sự tham gia rộng rãi, tích cực và chủ động hơn nữa của khu vực tư nhân, các hiệp hội ngành, nghề, các tổ chức chính trị - xã hội và người dân trong việc tìm hiểu, thực thi các cam kết quốc tế trong hội nhập kinh tế quốc tế.

Tiếp tục triển khai, thực hiện các kế hoạch, văn bản chỉ đạo có liên quan về Hội nhập kinh tế quốc tế của Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành, cụ thể: - Chương trình số 31-CTr/TU ngày 10/10/2014 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị (khoá XI) về hội nhập quốc tế. - Quyết định số 1606/QĐ-UBND ngày 17/5/2013 của UBND tỉnh ban hành Đề án đẩy mạnh hội nhập quốc tế tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2013-2015 và tầm nhìn đến năm 2020. 2 - Quyết định 2318/QĐ-UBND ngày 30/06/2016 của UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. - Quyết định số 2411/QĐ-UBND ngày 06/7/2016 UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện công tác hội nhập quốc tế tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020.

Để triển khai các nhiệm vụ trên, UBND tỉnh giao Sở Công Thương đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, phổ biến, cung cấp đầy đủ, cập nhật các thông tin về tình hình hội nhập kinh tế quốc tế và hướng dẫn cụ thể để doanh nghiệp và người dân nắm bắt, hiểu biết và có thể tận dụng cơ hội và vượt qua thách thức bằng nhiều hình thức khác nhau: (1) Tổ chức các hội thảo, hội nghị, tập huấn phổ biến các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế; (2) Chú trọng phổ biến các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế trên cổng thông tin điện tử của Sở Công Thương. - Chủ động hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu trên địa bàn tỉnh định hướng, tranh thủ tận dụng các cơ hội của các FTA nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư - Tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, nhất là các chỉ số thành phần còn thấp. Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực đăng ký đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp. - Chú trọng phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa: Hướng dẫn, hỗ trợ cho doanh nghiệp, chú trọng các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong quá trình đầu tư, sản xuất kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật và cam kết trong các FTA; - Tổ chức các khóa đào tạo, hội thảo, tập huấn chuyên đề hỗ trợ doanh nghiệp, các hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Sở Ngoại vụ tiếp tục kết nối và tăng cường mối quan hệ hợp tác với các cơ quan lãnh sự, cơ quan ngoại giao của các nước và các cơ quan hợp tác quốc tế thông qua việc duy trì và mở rộng nhiều loại hình hoạt động hợp tác đa dạng, thiết thực theo phương châm: bình đẳng, cùng có lợi. Tham mưu UBND tỉnh xây dựng các kế hoạch hợp tác với từng đối tác đã có mối quan hệ với tỉnh dựa trên phương châm: lấy hợp tác kinh tế làm trung tâm, phục vụ cho những lĩnh vực mũi nhọn của tỉnh là nông nghiệp và du lịch. - Đẩy mạnh việc kết nối doanh nghiệp trong tỉnh với các đối tác nước ngoài, bên cạnh những thị trường truyền thống, tiếp tục nghiên cứu tìm các thị trường mới cho các sản phẩm chủ lực của tỉnh. Tăng cường công tác thông tin đối ngoại, trong đó, tập trung vào việc quảng bá hình ảnh của tỉnh, thông tin thị trường, thông tin về các rào cản kỹ thuật, chính sách thương mại của các nước và các hiệp định thương mại mà Việt Nam đã và đang ký kết;…

Sở Khoa học và Công nghệ cập nhật các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, các hệ thống quản lý chất lượng, các quy định của các Bộ, ngành liên quan đến sản xuất hàng hóa trong tỉnh. Chủ động tham vấn các cơ quan có liên quan, cung cấp các thông tin cần thiết để hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng các biện pháp kỹ thuật (tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình đánh giá sự phù hợp) nhằm đáp ứng yêu cầu và tiếp cận tốt hơn với thị trường xuất khẩu.

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản thực thi các quy định của pháp luật ở Trung ương và các cam kết hội nhập quốc tế đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, đúng thẩm quyền, đúng trình tự, thể thức, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước tại địa phương; hướng dẫn, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ trong quá trình đầu tư, sản xuất kinh doanh đúng theo các quy định của pháp luật và cam kết trong các FTA.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các đơn vị liên quan cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền định kỳ cho các cơ quan, thông tấn báo chí, Phòng Văn hóa - Thông tin, Đài truyền thanh huyện, thị xã, thành phố để thông tin, tuyên truyền tại địa phương, nhằm góp phần vào việc nâng cao hiểu biết và sự đồng thuận của cả xã hội, đặc biệt là các doanh nghiệp đối với các thỏa thuận quốc tế, các thông tin, chính sách, pháp luật liên quan như Luật Quản lý ngoại thương, Hiệp định thương mại song phương, đa phương, Hiệp định thương mại tự do (FTA), cộng đồng kinh tế ASEAN,…. -Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về hội nhập quốc tế bằng nhiều hình thức, trên các phương tiện thông tin đại chúng từ tỉnh đến cơ sở. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước các cấp gắn liền với cải cách thủ tục hành chính, phục vụ ngày càng tốt hơn về dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp;…

Sở Tài chính xây dựng và thực thi nghiêm túc các cam kết trong hội nhập tài chính về thuế, hải quản, dịch vụ bảo hiểm, kế toán - kiểm toán và các dịch vụ khác thuộc phạm vi quản lý của mình; phối hợp các Sở, Ban, ngành triển khai Hiệp định thuận lợi hóa thương mại của WTO và các FTA thế hệ mới. - Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế và hải quan để đóng góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.

UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động bám sát các nội dung trong Kế hoạch của UBND tỉnh và tình hình thực tế của địa phương để xây dựng kế hoạch cụ thể; trong đó cần lưu ý, lồng ghép công tác thông tin, tuyên truyền về đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực và hiệu quả hơn vào chương trình công tác của từng đơn vị, địa phương để triển khai thực hiện.

Thùy Dung

Lượt xem:  574

Tin đã đưa
Xem theo ngày :