Thực trạng và giải pháp đẩy mạng cung cấp DVC trực tuyến trên địa bàn tỉnh

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ hai, ngày 07/10/2019 | 02:10 PM (GMT +7)
Với mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng CNTT, hướng tới xây dựng chính quyền điện tử nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước và thực hiện cải cách hành chính, trong thời gian qua, tỉnh Quảng Nam đã đẩy mạnh cung cấp DVC trực tuyến, tăng cường mức độ, phạm vi cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Thực trạng cung cấp DVC trực tuyến mức độ 3,4 trên địa bàn tỉnh

Việc cung cấp DVC trực tuyến được Lãnh đạo tỉnh quan tâm chỉ đạo quyết liệt, xem đây là giải pháp quan trọng nhằm thực hiện cải cách hành chính. UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2604/QĐ-UBND ngày 28/8/2018 phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thực hiện trong các năm 2018-2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, quy định rõ các thủ tục hành chính bắt buộc phải cung cấp trực tuyến theo quy định. Ngoài danh mục bắt buộc trên, các Sở, ngành, địa phương tùy theo điều kiện thực tế, lựa chọn các thủ tục có phát sinh hồ sơ nhiều, có thể cung cấp triển khai trực tuyến nhằm tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân.

Đến nay, heo báo cáo của Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh đã cung cấp tổng cộng 426 DVC TT mức độ 3 (trong đó cấp Sở, ngành cung cấp 347 DVCTT, 79 DVC TT của cấp huyện), 65 DVCTT mức độ 4 (cấp xã chưa triển khai cung cấp DVC trực tuyến mức độ 3,4). Số lượng DVC TT mức độ 3,4 chiếm tỷ lệ khoảng 26% tổng số TTHC của tỉnh. Một số ngành có tỷ lệ cung cấp DVC trực tuyến cao như Sở Tài nguyên và Môi trường (gần 100%), Sở Khoa học và Công nghệ (70%), Sở Thông tin và Truyền thông (25%), …

 

Tuy cung cấp nhiều DVC trực tuyến mức độ cao, nhưng nhiều DVC trực tuyến không có phát sinh hồ sơ (có 192 DVC TT có phát sinh hồ sơ, chiếm tỷ lệ khoảng 47%). Đến hết tháng 11/2018, Tổng số hồ sơ nộp trực tuyến của các Sở, ban, ngành là 5.713 hồ sơ trên tổng số 46.588 hồ sơ tiếp nhận của tổ chức, công dân. Tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến mức độ 3,4 của tỉnh đạt khoảng 32%. Một số Sở, ngành có tỷ lệ hồ sơ trực tuyến cao như Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, …

Nhằm đẩy mạnh cung cấp DVC trực tuyến mức độ 4, trong đó phải cho phép tổ chức, công dân thanh toán phí, lệ phí (nếu có) qua phương thức trực tuyến, ngay từ cuối năm 2017, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp cùng Ngân hàng Công thương Chi nhánh Quảng Nam tiến hành thử nghiệm dịch vụ thanh toán trực tuyến, kết nối kỹ thuật của 2 cổng: Cổng dịch vụ công Quảng Nam và Cổng thanh toán của VietinBank. Đến tháng 04/2018, tiến hành triển khai thí điểm dịch vụ thanh toán trực tuyến đối với các thủ tục hành chính của Sở Công thương tỉnh trong thời gian từ 04/2018 đến tháng 07/2018. Qua thời gian thử nghiệm, có tổng cộng 37 hồ sơ được giao dịch qua hình thức thanh toán trực tuyến, được xử lý thành công. Qua sơ kết thí điểm, UBND tỉnh đã thống nhất triển khai rộng rãi hình thức thanh toán trực tuyến đối với các DVC TT của tỉnh trong năm 2019.

Để nâng cao tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến, Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Công văn số 4038/UBND-KSTTHC ngày 24/7/2018 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 năm 2018. Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, các Sở, Ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phải có giải pháp quyết liệt, cụ thể để triển khai thực hiện đảm bảo: Số thủ tục hành chính có phát sinh hồ sơ trực tuyến đạt ít nhất 60% so với tổng số thủ tục hành chính đang cung cấp trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; số hồ sơ đã tiếp nhận trực tuyến mức độ 3 đạt ít nhất 30% so với tổng số hồ sơ đã tiếp nhận trong năm (cả trực tuyến và truyền thống) đối với thủ tục hành chính đang cung cấp trực tuyến mức độ 3; số hồ sơ đã tiếp nhận trực tuyến mức độ 4 đạt ít nhất 20% so với tổng số hồ sơ đã tiếp nhận trong năm (cả trực tuyến và truyền thống) đối với thủ tục hành chính đang cung cấp trực tuyến mức độ 4. Các chỉ tiêu cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 nêu trên được xem là tiêu chí quan trọng trong việc đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính hằng năm của các cơ quan, đơn vị..

Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được, việc cung cấp DVC TT trên địa bàn tỉnh còn một số tồn tại, hạn chế như sau:

- Tỷ lệ DVC TT có phát sinh hồ sơ còn thấp, đạt khoảng 47%. Như vậy có khoảng 200 DVC trực tuyến được các ngành, địa phương cung cấp nhưng không có phát sinh hồ sơ, nghĩa là người dân, doanh nghiệp không sử dụng các DVC TT này, ảnh hưởng đến hiệu quả cung cấp DVC trực tuyến của tỉnh.

- Việc cung cấp DVC trực tuyến ở cấp huyện, cấp xã chưa được quan tâm, chú trọng, cụ thể 18 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh cung cấp tổng cộng 27 DVC trực tuyến, trong năm 2018 phát sinh 22 hồ sơ. Thành phố Hội An trong năm 2018 không có hồ sơ trực tuyến. Đối với cấp xã chưa cung cấp DVC TT mức độ 3,4.

- Việc gắn kết giữa DVC TT với các hình thức hỗ trợ như chuyển phát kết quả qua Bưu điện, thanh toán trực tuyến chưa cao, ảnh hưởng đến tính tiện ích của việc sử dụng DVC trực tuyến.

Nguyên nhân của các tồn tại, hạn chế, đó là:

- Nhiều người dân và doanh nghiệp thừa nhận chưa biết và chưa thực sự quan tâm nhiều đến các dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước. Mặc dù Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức tuyên truyền về DVC TT qua tờ rơi, qua các phương tiện thông tin đại chúng nhưng tỷ lệ người dân biết và sử dụng DVC trực tuyến còn thấp.

- Mặt khác, thói quen dùng giấy tờ, trình độ và điều kiện sử dụng thiết bị công nghệ thông tin của người dân đặc biệt là khu vực nông thôn còn rất nhiều hạn chế và thiếu gây khó khăn trong việc tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến.

- Đồng thời, các dịch vụ công trực tuyến còn nhiều hạn chế về số lượng và chất lượng khai thác, đặc biệt là dịch vụ công mức độ 3, 4 khiến quá trình khai thác, sử dụng của người dân và doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn.

- Ngoài ra, do tâm lý của người dân lo ngại về sự mất an toàn thông tin khi sử dụng dịch vụ công, hoặc sự chưa rõ ràng về việc chứng thực cho các hồ sơ pháp lý trên mạng.

Một số giải pháp đẩy mạnh cung cấp DVC trực tuyến trên địa bàn tỉnh:

- Các cơ quan nhà nước tăng cường truyền thông và quảng bá hiệu quả về dịch vụ công trực tuyến của cơ quan để người dân, doanh nghiệp hiểu rõ hơn về lợi ích mang lại từ việc sửu dụng dịch vụ công trực tuyến. Chú trọng đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng thụ hưởng. Việc triển khai thực hiện công tác tuyên truyền DVCTT phải được thực hiện đồng bộ theo một chương trình tuyên truyền về cải cách hành chính nói chung. Về nội dung tuyên truyền: triển khai xây dựng tài liệu giới thiệu dịch vụ, nêu bật được các lợi ích người dân, doanh nghiệp được thụ hưởng; tài liệu hướng dẫn cần được thể hiện dưới dạng các hình thức hình ảnh minh họa hướng dẫn, video hướng dẫn thực hiện cụ thể một DVHCCTT đăng tải trên Trang thông tin điện tử; thiết kế các tài liệu hướng dẫn theo từng bước thực hiện dịch vụ dưới dạng tờ gấp để cung cấp cho người dùng tại bộ phận một cửa.

- Cần đổi mới, đa dạng các hình thức tuyên truyền: kết hợp sinh hoạt tổ dân phố với thực hiện việc tuyên truyền DVCTT đến từng tổ dân phố vào các buổi họp tổ dân phố. Tại các buổi sinh hoạt tổ dân phố, chuyên viên của đơn vị cung cấp dịch vụ phát tờ gấp giới thiệu dịch vụ cho người dân, giới thiệu về các lợi ích khi tham gia sử dụng DVHCCTT, trình chiếu các đoạn video hướng dẫn sử dụng dịch vụ; Tuyên truyền trên mạng xã hội như Facebook, Zalo để tác động trực tiếp đến giới trẻ và từ đó thêm một kênh thông tin để đưa lợi ích của sử dụng DVCTT đến từng hộ gia đình. Tại các bộ phận một cửa của các quận, huyện cần cung cấp các màn hình giới thiệu các DVCTT, chính sách khuyến khích để người dân trong khi chờ đợi giải quyết TTHC có thể xem và biết về các DVCTT.

- Thay đổi thói quen của công dân trong việc sử dụng dịch vụ công thông qua Trung tâm hành chính công, để cung cấp cho người dân, doanh nghiệp những thông tin trực tuyến, dần dần từ bỏ phương thức liên hệ kiểu cũ với cơ quan nhà nước.

- Cung cấp đa đạng các kênh giao tiếp, giúp người dân, doanh nghiệp lựa chọn hình thức xử lý dịch vụ công phù hợp nhất với họ (trực tuyến hoặc tại các Trung tâm HCC, Trung tâm dịch vụ…). Từng bước tiến tới xác định Internet sẽ là kênh cung cấp dịch vụ chính cho công dân.

- Ứng dụng những công nghệ mới để mở rộng, nâng cao chất lượng và tăng cường việc sử dụng dịch vụ trực tuyến trong tương lai. Trong đó, đề cao các vấn đề về an toàn, an ninh trong quá trình thiết lập tiêu chuẩn của việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

- Nhà nước và doanh nghiệp cùng vào cuộc: hỗ trợ đào tạo, nâng cao kỹ năng, trình độ sử dụng máy tính, internet cho người dân; hỗ trợ máy tính; điểm truy cập Internet công cộng; Hệ thống mạng Wi-Fi miễn phí tại các khu vực đông dân cư đế người dân tiếp cận dịch vụ. Hợp tác với các doanh nghiệp như Bưu điện, ngân hàng để hỗ trợ triển khai DVC trực tuyến như chuyển trả kết quả qua Bưu điện, thanh toán phí, lệ phí trực tuyến, …

Nhìn chung, việc cung cấp DVC TT mức độ 3, 4 của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua được người dân và doanh nghiệp đồng tình và đánh giá cao, đã tạo thuận lợi, giảm thời gian đi lại. Mức độ và phạm vi cung cấp DVC TT mức độ cao ngày càng được mở rộng, với tỷ lệ DVCTT phát sinh hồ sơ, số hồ sơ giao dịch ngày càng tăng cao, đáp ứng chỉ tiêu về cải cách hành chính theo quy định. Tỉnh cần thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả cung cấp DVC trực tuyến, góp phần cải thiện chỉ số CCHC của tỉnh.

 

TD

Lượt xem:  25,640

Tin đã đưa
Xem theo ngày :