Triển khai tổ chức tuyên truyền Luật Tố cáo năm 2018 đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 3, ngày 02/04/2019 | 08:38 AM (GMT +7)
Nhằm tăng cường hiệu quả, tạo hành lang pháp lý để công dân thực hiện quyền tố cáo; giúp các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức (viết tắt là CBCCVC) trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, UBND huyện Núi Thành đã ban hành kế hoạch triển khai tuyên truyền Luật Tố cáo năm 2018 đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn huyện.

Luật Tố cáo năm 2018 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 12/6/2018 tại kỳ họp thứ 5, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019. Luật Tố cáo năm 2018 gồm 9 chương, 67 điều quy định rõ quyền và nghĩa vụ của người tố cáo, người bị tố cáo, người giải quyết tố cáo; giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ; trách nhiệm tổ chức thực hiện kết luận nội dung tố cáo; bảo vệ người tố cáo; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong việc quản lý công tác giải quyết tố cáo; khen thưởng và xử lý vi phạm, hiệu lực thi hành và quy định chi tiết các điều khoản thi hành luật... 

Với mục đích kế thừa những nội dung phù hợp, bổ sung, khắc phục những điểm hạn chế, bất cập của Luật Tố cáo năm 2011 để đáp ứng yêu cầu thực tiễn hiện nay, nhằm thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về giải quyết tố cáo, cải cách nền hành chính, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết tố cáo, kỷ cương pháp luật gắn việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp và trách nhiệm được giao theo quy định với thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện quyền tố cáo, xác định rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trong việc giải quyết tố cáo; quy định rõ thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo; có cơ chế hữu hiệu bảo vệ người tố cáo; đồng thời xử lý nghiêm minh đối với các hành vi vi phạm pháp luật về tố cáo.

Theo Kế hoạch, huyện sẽ tổ chức Hội nghị tuyên truyền trên sóng Đài phát thanh của huyện vào quý II năm 2019, sau đó tổ chức Hội nghị tuyên truyền cho cán bộ chủ chốt cấp huyện trong Quý III năm 2019. UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm tổ chức tuyên truyền cho cán bộ và nhân dân trong xã, và phải thực hiện trong năm 2019.

Thúy Hằng

Lượt xem:  1,247

Tin đã đưa
Xem theo ngày :