Tổ chức triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 theo đúng mục tiêu, yêu cầu của Chính phủ

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 5, ngày 04/04/2019 | 04:13 PM (GMT +7)
Đây là một trong các nội dung mà UBND tỉnh chỉ đạo tại công văn số 1696/UBND-KSTTHC ngày 29/3/2019, đồng thời yêu cầu Sở, Ban, ngành; UBNDcác huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính.

Trong đó, yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố: Tổ chức triển khai thực hiện ngay các nhiệm vụ về cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ; Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/10/2018 và Công văn số 320/TTg-KSTT ngày 15/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 93/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 của UBND tỉnh ban hành Chương trình công tác năm 2019; trực tiếp chỉ đạo việc tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ xây dựng Chính quyền điện tử trong phạm vi ngành, địa phương mình; thường xuyên giám sát tiến độ và kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; chủ động xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền giải pháp nhằm xử lý kịp thời đối với những vấn đề phát sinh.

Nghiêm túc thực hiện đầy đủ điều kiện kinh doanh đã bị bãi bỏ, những nội dung được đơn giản hóa của các quy định về điều kiện kinh doanh, không tự đặt thêm điều kiện kinh doanh trái quy định của pháp luật; xử lý nghiêm những cán bộ, công chức không thực hiện đúng, đầy đủ các quy định mới về điều kiện kinh doanh. Rà soát, bãi bỏ, chấm dứt việc quy định thủ tục hành chính trong văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực quản lý; không tham mưu ban hành hoặc ban hành quy định thủ tục hành chính trong quyết định của UBND các cấp trừ các trường hợp được luật giao. Triển khai cung cấp ít nhất 30% số dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết ở cấp độ 4; hoàn thành trước tháng 12/2019; đẩy mạnh phương 2 thức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Các Sở: Nội vụ; Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Kế hoạch và Đầu tư; Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với các thủ tục hành chính thuộc ngành, lĩnh vực quản lý ở 3 cấp: Tỉnh, huyện, xã theo đúng chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019 (Kế hoạch số 301/QĐ-UBND ngày 29/01/2019); gửi kết quả rà soát về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 01/8/2019 để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Văn phòng Chính phủ đảm bảo thời gian quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương hoàn thành việc triển khai Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh; chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 theo đúng mục tiêu, yêu cầu của Chính phủ tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019, đảm bảo tích hợp, chia sẻ thông tin với Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ và Cổng dịch vụ công quốc gia khi được đưa vào vận hành.

Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng mẫu phiếu đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm theo quy định tại Điều 31 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ và Điều 13 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ, trình UBND tỉnh ban hành trước ngày 30/4/2019 để tổ chức thực hiện việc đánh giá trước Quý II năm 2019.

 

 

PH

Lượt xem:  810

Tin đã đưa
Xem theo ngày :