Gửi, nhận văn bản điện tử có ký số trên Trục liên thông văn bản quốc gia

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 3, ngày 16/04/2019 | 02:08 PM (GMT +7)
Thực hiện Công văn số 2887/VPCP-KSTT ngày 09/4/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử có ký số trên Trục liên thông văn bản quốc gia, ngày 16/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2009/UBND-KGVX yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ.

Văn phòng UBND tỉnh thực hiện ký số tất cả các văn bản điện tử gửi, nhận trên Trục liên thông văn bản quốc gia (trừ văn bản mật) giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Văn phòng UBND tỉnh (bao gồm các văn bản của UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh). Thí điểm không gửi văn bản giấy đối với các văn bản điện tử đã ký số theo danh mục tại Phụ lục II Công văn số 2887/VPCP-KSTT ngày 09/4/2019 của Văn phòng Chính phủ. Thời gian thực hiện thí điểm từ nay đến hết ngày 10/5/2019. Phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp thông tin (bao gồm: Họ và tên, chức vụ, đơn vị, điện thoại di động, hộp thư công vụ) của cán bộ đầu mối chịu trách nhiệm tiếp nhận văn bản điện tử, quản lý, vận hành phần mềm quản lý văn bản và điều hành để nhận cảnh báo văn bản đến trên Trục liên thông văn bản quốc gia, việc cơ quan chưa nhận văn bản và phản hồi trạng thái về Văn phòng Chính phủ vào hộp thư lesontung@chinhphu.vn trước ngày 15/4/2019.

Các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện thí điểm gửi, nhận văn bản điện tử có ký số liên thông 3 cấp từ ngày 15/5/2019 đến ngày 15/6/2019.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (đơn vị phát triển phần mềm Q-Office) nâng cấp, hoàn thiện hệ thống quản lý văn bản và điều hành, tích hợp giải pháp dịch vụ ký số của Ban Cơ yếu Chính phủ và đáp ứng yêu cầu của Thông tư số 01/2019/TT-BNV BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức (hiện hệ thống Q-Office đã tích hợp giải pháp dịch vụ ký số của Ban Cơ yếu Chính phủ nhưng chưa đáp ứng Thông tư số 01/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ). Thời gian hoàn thành trước ngày 10/5/2019.

Đồng thời, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức kết nối, liên thông 3 cấp hệ thống quản lý văn bản và điều hành; hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn trong việc thực hiện thí điểm gửi, nhận văn bản điện tử. Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh báo cáo đánh giá tình hình gửi, nhận văn bản điện tử trên Trục liên thông văn bản quốc gia và việc thực hiện thí điểm gửi, nhận văn bản điện tử có ký số thay văn bản giấy, gửi Văn phòng Chính phủ trước ngày 15/5/2019. Báo cáo đánh giá tình hình gửi, nhận văn bản điện tử và việc thực hiện thí điểm gửi, nhận văn bản điện tử có ký số liên thông 3 cấp, gửi Văn phòng Chính phủ trước ngày 20/6/2019. Thường xuyên giám sát, bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ cho phần mềm quản lý văn bản và điều hành hoạt động ổn định. Cung cấp thông tin về tình hình triển khai kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản điện tử trong nội bộ các cơ quan hành chính nhà nước theo Điều 19, Điều 21 Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ tại Phụ lục III Công văn số 2887/VPCP-KSTT ngày 09/4/2019 của Văn phòng Chính phủ, gửi về Văn phòng Chính phủ trước ngày 10/5/2019.

Thuỳ Dung

Lượt xem:  752

Tin đã đưa
Xem theo ngày :