Ban hành Chương trình về công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 3, ngày 23/04/2019 | 09:18 AM (GMT +7)
Tỉnh ủy vừa ban hành Chương trình số 20-CTr/TU ngày 12/4/2019 về việc thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Mục tiêu của Chương trình: Phấn đấu đến năm 2020, bảo đảm tối thiểu 20% cán bộ thuộc cơ quan đảng, cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; 20% tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên toàn tỉnh được tham gia các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, đào tạo, nâng cao nhận thức, trình độ về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; bảo đảm 100% các khiếu nại, yêu cầu của người tiêu dùng được tiếp nhận, giải quyết kịp thời, tư vấn, hỗ trợ từ các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và tại các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, trong đó tỷ lệ giải quyết khiếu nại thành công đạt trên 90% vụ việc được tiếp nhận.

Các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện để đạt được mục tiêu trên như tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp; phát huy vai trò tiên phong, giám sát của chi bộ, đảng viên trong công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chính sách, pháp luật liên quan đến bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; Đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và tổ chức xã hội trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm và hỗ trợ người tiêu dùng

Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị số 30- CT/TW, ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chương trình hành động này đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và mọi tầng lóp nhân dân; xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng UBND tỉnh cụ thể hóa nội dung Chương trình này thành cơ chế, chính sách về công tác quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và chỉ đạo các ngành, địa phương triển khai thực hiện gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của tỉnh; theo dõi, kịp thời phát hiện những bất cập và điều chỉnh kế hoạch, đề ra giải pháp thực hiện phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động này.

Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh xây dựng kế hoạch giám sát việc thực hiện Chương trình và việc thực thi pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, chỉ đạo các cơ quan thông tin, truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tình hình triển khai, kết quả thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chương trình hành động này của Tỉnh ủy.

Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các ban đảng Tỉnh ủy và các đơn vị liên quan theo dõi việc thực hiện, định kỳ báo cáo kết quả với Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định.

Thùy Dung

Lượt xem:  492

Tin đã đưa
Xem theo ngày :