Tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ liên quan đến công tác cải cách thủ tục hành chính

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 3, ngày 23/04/2019 | 03:56 PM (GMT +7)
Ngày 23/4, UBND tỉnh có công văn 2177/UBND-KSTTHC gửi các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ liên quan đến công tác cải cách thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Trong đó, yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 2855/QĐ-UBND ngày 24/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và Quyết định số 286/QĐ-UBND ngày 28/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch công tác hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019, đảm bảo đúng yêu cầu, tiến độ đề ra; chủ động xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền các giải pháp xử lý kịp thời đối với những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Nghiêm túc thực hiện đầy đủ, kịp thời việc chi trả kinh phí cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương theo đúng quy định tại Thông tư số 167/2012/TT-BTC ngày 10/10/2012 của Bộ Tài chính và Nghị quyết số 90/2013/NQ-HĐND  ngày 04/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Quảng Nam, nhất là nội dung chi hỗ trợ cho cán bộ, công chức là đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính tại các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn.

Tổ chức tốt việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý theo quy định tại Điều 19, Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ và Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ, bảo đảm thực chất, không làm kéo dài thời gian giải quyết thủ tục hành chính, hạn chế tối đa tỷ lệ trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ; nghiêm túc thực hiện việc gửi văn bản xin lỗi tổ chức, cá nhân khi để xảy ra trễ hẹn, tránh gây bức xúc, tạo dư luận không tốt trong nhân dân.

Kiểm soát chặt chẽ quá trình soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính thông thường có chứa quy định về thủ tục hành chính, đảm bảo 100% thủ tục hành chính được ban hành theo đúng thẩm quyền được giao.

Niêm yết, công khai đầy đủ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại nơi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

Tích cực phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong việc triển khai cài đặt và tập huấn sử dụng phần mềm một cửa điện tử tại cơ quan, đơn vị, địa phương; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, hướng đến toàn bộ hồ sơ thủ tục hành chính của các cấp chính quyền được xử lý, cập nhật trên phần mềm một cửa điện tử; có giải pháp phù hợp tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 theo các danh mục thủ tục hành chính đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 39/QĐ-UBND ngày 05/01/2018 và Quyết định số 2604/QĐ-UBND ngày 28/8/2018.

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh thường xuyên rà soát, kịp thời tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh công bố đầy đủ danh mục thủ tục hành chính thuộc ngành, lĩnh vực quản lý ở 3 cấp: Tỉnh, huyện, xã; hoàn thành việc xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính, gửi Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 15/5/2019để thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành đảm bảo đúng tiến độ được giao tại Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Cổng dịch vụ công quốc gia. 

Các Sở: Nội vụ; Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Kế hoạch và Đầu tư; Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với các thủ tục hành chính thuộc ngành, lĩnh vực quản lý ở 3 cấp: Tỉnh, huyện, xã theo đúng chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019 (Kế hoạch số 301/KH-UBND ngày 29/01/2019); gửi kết quả rà soát về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 01/8/2019để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Văn phòng Chính phủ đảm bảo thời gian quy định.

Sở Nội vụ tham mưu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chuẩn bị nội dung, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh cho ý kiến về tổ chức, hoạt động của Trung tâm Hành chính công thành phố Tam Kỳ, thành phố Hội An, thị xã Điện Bàn theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ.

Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương hoàn thành việc triển khai cài đặt và tập huấn sử dụng phần mềm một cửa điện tử cho UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh; định kỳ hằng quý báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Sở Tài chính tiếp tục tham mưu việc hỗ trợ kinh phí nâng cấp Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho UBND các huyện, thị xã, thành phố theo đúng chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Thông báo số 418/TT-UBND ngày 31/10/2018.

Trung tâm Hành chính công tỉnh khẩn trương tham mưu UBND tỉnh sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm theo đúng quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ và Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ; chủ trì xây dựng mẫu phiếu đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính của các Sở, Ban, ngành theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, trình UBND tỉnh ban hành trước ngày 30/4/2019để tổ chức thực hiện đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị trong Quý II năm 2019;chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Bộ câu hỏi/trả lời gồm tối thiểu 500 câu hỏi/trả lời về những vấn đề thường gặp trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính, gửi Sở Thông tin và Truyền thông công khai trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh và tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; hoàn thành trong Quý IV năm 2019.

Thuỳ Dung

Lượt xem:  395

Tin đã đưa
Xem theo ngày :