Ban hành Quy định phân công quản lý an toàn thực phẩm

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 4, ngày 24/04/2019 | 07:58 AM (GMT +7)
Ngày 23/4/2019, UBND tỉnh ký quyết định số 1208/QĐ-UBND ban hành Quy định phân công quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Quy định này phân công quản lý an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Các nội dung không quy định tại Quy định này thực hiện theo quy định của Luật An toàn thực phẩm và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Đối tượng áp dụng bao gồm: Các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh; Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh, bao gồm: Cơ sở sản xuất, kinh doanh các loại rượu, bia, nước giải khát, sữa chế biến, dầu thực vật, sản phẩm chế biến bột, tinh bột, bánh, mứt, kẹo, dụng cụ, vật liệu bao gói chuyên dụng gắn liền và chỉ sử dụng cho các sản phẩm thực phẩm trên; cơ sở kinh doanh trong các chợ và siêu thị, trung tâm thương mại (trừ chợ đầu mối) trên địa bàn tỉnh; Các tổ chức và cá nhân khác có liên quan.

Nguyên tắc phân công quản lý: Đảm bảo sự tập trung, thống nhất, toàn diện trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh; đảm bảo nguyên tắc một sản phẩm, một cơ sở sản xuất, kinh doanh chỉ chịu sự quản lý trực tiếp của một cơ quan quản lý nhà nước; đảm bảo tính khoa học, đầy đủ và khả thi trong công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; phân công quản lý gắn với tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý của cơ quan quản lý cấp trên đối với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị được phân công.

UBND tỉnh giao UBND huyện, thị xã, thành phố phân công nhiệm vụ cho UBND xã, phường, thị trấn và các phòng, ban có liên quan, như sau: UBND cấp xã thực hiện quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ không thuộc đối tượng phải đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. Quản lý an toàn thực phẩm tại các chợ hạng 3 trên địa bàn, phối hợp với phòng Kinh tế/Kinh tế và hạ tầng quản lý chợ hạng 1 và hạng 2 trên địa bàn. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ phải tuân thủ các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm quy định tại Khoản 1 Điều 22 Luật An toàn thực phẩm. Tổng hợp báo cáo kết quả công tác quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn quản lý về UBND cấp huyện theo dõi, chỉ đạo và tổng hợp báo cáo cấp trên.
 
Phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng là cơ quan đầu mối giúp UBND cấp huyện thực hiện quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm ngành Công Thương trên địa bàn, có nhiệm vụ quản lý, tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và phương thức quản lý an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do UBND cấp huyện cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Thực hiện thủ tục cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ. Theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn, tập huấn và tổ chức kiểm tra việc thực hiện của cấp xã về quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ không thuộc diện cấp đăng ký kinh doanh. Quản lý an toàn thực phẩm tại các chợ hạng 1 và hạng 2; theo dõi, chỉ đạo UBND cấp xã quản lý chợ hạng 3 trên địa bàn. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ phải tuân thủ các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm quy định tại Khoản 1 Điều 22 Luật an toàn thực phẩm. Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Quy định này trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố về Sở Công Thương để theo dõi, chỉ đạo và tổng hợp báo cáo cấp trên. Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu, bố trí kinh phí hằng năm cho các đơn vị triển khai thực hiện công tác này tại địa phương.

Sở Công Thương kiểm tra, thẩm định, cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương đối với các cơ sở được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp) hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định pháp luật theo Chương II Thông tư số 43/2018/TT-BCT ngày 15/11/2018 Quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương. Riêng đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm phải tuân thủ các điều kiện quy định tại Chương IV Luật An toàn thực phẩm. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện Quy định này trên địa bàn tỉnh. Có văn bản hướng dẫn cụ thể Phòng Kinh tế (Kinh tế và Hạ tầng) các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các quy định tại Khoản 2 Điều 4 của Quy định này. Thực hiện thủ tục cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm cho các đối tượng được giao quản lý. Sở Tài chính thẩm định, trình phê duyệt kinh phí từ nguồn ngân sách hằng năm cho các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ theo đúng quy định.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm được phân cấp có trách nhiệm tổ chức thực hiện, chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Quy định này. Sở Công Thương có trách nhiệm triển khai, hướng dẫn, đôn đốc, giám sát việc thực hiện Quy định này và hàng năm tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình, kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh. Sở Tài chính hướng dẫn Sở Công Thương, UBND cấp huyện, UBND cấp xã lập dự toán và bố trí kinh phí để thực hiện nhiệm vụ theo quy định và theo phân công.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1200/QĐ-UBND ngày 12/4/2017 của UBND tỉnh về phân công nhiệm vụ quản lý an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định tại Thông tư 58/2014/TT-BCT và Thông tư số 57/2015/TT-BCT của Bộ Công Thương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam./.

Thuỳ Dung

Lượt xem:  583

Tin đã đưa
Xem theo ngày :