Triển khai thi hành Luật Công an nhân dân năm 2018, Luật An ninh mạng năm 2018

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 6, ngày 26/04/2019 | 03:20 PM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch số 2212/KH-UBND ngày 24/4/2019 về việc triển khai thi hành Luật Công an nhân dân năm 2018, Luật An ninh mạng năm 2018.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương được giao nhiệm vụ phải chủ động, tích cực triển khai thực hiện, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng công việc, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, các sở, ban, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện, phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị liên quan, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tổ chức Hội nghị quán triệt nội dung các Luật và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an, cán bộ, công chức, viên chức, Báo cáo viên pháp luật các sở, ban, ngành, địa phương; biên soạn, in ấn tài liệu tập huấn chuyên sâu Luật Công an nhân dân, Luật An ninh mạng, các luật liên quan đến công tác an ninh trật tự và văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt, báo cáo viên pháp luật Công an các đơn vị, địa phương.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình ở tỉnh và địa phương tuyên truyền, phổ biến các Luật và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, biện pháp thi hành. Nội dung tuyên truyền là những điểm mới của các Luật; các tin, bài phản ánh về công tác triển khai thực hiện; phản bác các quan điểm có nội dung xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lực lượng Công an nhân dân, về an ninh mạng. Các sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, phổ biến các Luật trong cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức tập huấn chuyên sâu, bồi dưỡng nghiệp vụ an ninh mạng cho lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng và lực lượng bảo vệ an ninh mạng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Đồng thời, đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên mặt trận tổ chức tuyên truyền, phổ biến các Luật cho các hội viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh và các Sở, ban, ngành, địa phương trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của mình tích cực tham gia góp ý có chất lượng dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến việc triển khai thi hành các Luật khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước cấp trên.

Các sở, ban, ngành, HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thi hành các Luật; tổ chức kiểm tra, rà soát, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến các Luật và gửi kết quả về Công an tỉnh để tổng hợp báo cáo, kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để đảm bảo phù hợp với quy định của các Luật.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh cập nhật và đưa nội dung giới thiệu về các Luật vào chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh phù hợp với từng cấp học trên địa bàn tỉnh.

Thùy Dung

Lượt xem:  1,637

Tin đã đưa
Xem theo ngày :