Tăng cường ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 3, ngày 21/05/2019 | 09:42 AM (GMT +7)
Để đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng và phát triển CNTT nhằm phát triển tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị gắn với bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 40-CT/TU ngày 9/5/2019 yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau:

Ảnh minh họa.

Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tuyên truyền, hướng dẫn và thực hiện tốt Luật CNTT, Luật Giao dịch điện tử, Luật An ninh mạng và các văn bản có liên quan trên lĩnh vực này nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trong việc ứng dụng và phát triển CNTT.

Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện quyết liệt, có hiệu quả việc ứng dụng CNTT trong từng cơ quan, đơn vị. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác này, phải thật sự nêu gương trong ứng dụng công nghệ thông tin để xử lý công việc hàng ngày. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc gửi, nhận và xử lý văn bản qua phần mềm quản lý, điều hành công việc trên mạng Internet, không sử dụng văn bản giấy (trừ các văn bản có độ “Mật” trở lên); bố trí biên chế chuyên trách (hoặc kiêm nhiệm) nhằm đảm bảo năng lực quản lý, ứng dụng CNTT. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện và đưa tiêu chí ứng dụng CNTT vào phần nhận xét, phân loại và xét thi đua cuối năm đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả ứng dụng chứng thư số, chữ ký số chuyên dùng tại các cơ quan, đơn vị đã đảm bảo điều kiện; từ quý II/2019, tất cả các văn bản gửi trên mạng đều phải được ký số và được chuyển qua phần mềm quản lý, điều hành công việc trên mạng Internet (trừ các văn bản có độ “Mật” trở lên); quản lý, sử dụng chứng thư số, chữ ký số theo đúng Quy định số 05-QĐi/TU, ngày 01/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thường xuyên quán triệt, nâng cao nhận thức về an toàn, an ninh thông tin cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Đảng đoàn HĐND tỉnh chỉ đạo ứng dụng CNTT trong các hoạt động của HĐND, nhất là các văn bản phục vụ tại các kỳ họp, công tác giám sát, tiếp xúc, trao đổi ý kiến với cử tri và người dân thông qua môi trường mạng Internet, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính trong hoạt động của HĐND và đại biểu HĐND các cấp.

Ban Cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo: Đẩy mạnh thực hiện xây dựng chính quyền điện tử; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quyết định sổ 28/2018/QĐ-TTg, ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước. Thực hiện tốt dự án nâng cấp, liên thông hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp (Q- Office), xây dựng trục liên thông để kết nối với phần mềm quản lý, điều hành trên mạng Internet của các cơ quan Đảng của tỉnh (Lotus Note). Xây dựng hoàn hiện hệ thống hội nghị trực tuyến đảm bảo chất lượng từ tỉnh đến cơ sở. Đẩy mạnh sắp xếp, củng cố tổ chức bộ máy và có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng nhằm nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác CNTT.

Chỉ đạo sở, ngành chức năng xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành; xây dựng Trung tâm tích hợp dữ liệu và hệ thống bảo mật của tỉnh; tiếp tục xây dựng các cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị để công khai, minh bạch thông
tin và triển khai các dịch vụ hành chính công trên môi trường mạng; nâng cấp cổng thông tin điện tử tỉnh để cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời các cơ chế, chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật, các thủ tục hành chính công; tạo diễn đàn trao đổi thông tin thuận tiện giữa chính quyền, doanh nghiệp và người dân.

Khuyến khích, hỗ trợ phát triển kết cấu hạ tầng và triển khai các ứng dụng CNTT đến vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực, nhất là nguồn lực từ các doanh nghiệp để phát triển hạ tầng CNTT; từng bước phát triển công nghiệp CNTT trên địa bàn.

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh phối hợp chặt chẽ với các ngành, cơ quan chức năng, các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến các chủ trương chính sách, pháp luật về CNTT một cách sâu rộng để nâng cao nhận thức về vai ữò và hiệu quả của việc ứng dụng và phát triển CNTT trong toàn xã hội. Đồng thời, tổ chức triển khai ứng dụng CNTT hên thông kết nối với các cơ quan Đảng, chính quyền các cấp

Các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉm ủy tổ chức triển khai Hệ thống thông tin chuyên ngành của đơn vị mình trên mạng thông tin diện rộng của Đảng; đưa vào chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm việc thực hiện nội dung Chỉ thị này.

Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy nghiên cứu, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy bổ sung các tiêu chí về ứng dụng công nghệ thông tin vào bộ tiêu chí chung để kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm (từ năm 2020) đối với các tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Giao Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, theo hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện chỉ thị này, hàng năm cáo kết quả thực hiện với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Thùy Dung

Lượt xem:  1,027

Tin đã đưa
Xem theo ngày :