Triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 20/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển bền vững

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 6, ngày 24/05/2019 | 09:04 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa có công văn các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 20/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển bền vững.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, khẩn trương nghiên cứu, tổ chức triển khai thực hiện, tham mưu UBND tỉnh thực hiện nghiêm, đầy đủ và hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, mục tiêu về phát triển bền vững theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 20/5/2019 và Kế hoạch hành động của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ban hành kèm theo Quyết định số 3804/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của UBND tỉnh) và các văn bản liên quan.

Bố trí đầu mối và cán bộ theo dõi chỉ đạo, tham mưu về phát triển bền vững; lồng ghép hiệu quả việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững vào xây dựng và thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tại các cấp, các ngành và địa phương. Triển khai kịp thời, đầy đủ các chính sách hỗ trợ cho người nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, các đối tượng chính sách xã hội và các đối tượng dễ bị tổn thương khác.

Tăng cường công tác phối hợp, chia sử thông tin giữa các ngành, địa phương trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch hành động của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh. Định kỳ hằng năm (trước ngày 15/11) báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương đảm bảo đúng thời gian, nội dung theo quy định.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối, chịu trách nhiệm chủ trì, đôn đốc các Sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện và tham mưu UBND tỉnh thực hiện các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 20/5/2019 và Kế hoạch hành động của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh; tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 và các mục tiêu bền vững, trình UBND tỉnh trước ngày 20/12 hằng năm để báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo đúng thời hạn quy định (trước ngày 31/12 hằng năm).

Đồng thời, đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các Hội, đoàn thể tăng cường giám sát các cấp, ngành trong việc triển khai thực hiện phát triển bền vững; chú trọng phản biện các cơ chế, chính sách nhằm đảm bảo các yêu cầu phát triển bền vững; vận động, giám sát việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững tại các ngành, địa phương. Tích cực huy động sự tham gia, đóng góp của các tổ chức và nhân dân trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh.

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn các doanh nghiệp hội viên tích cực hưởng ứng thực hiện thành công Kế hoạch hành động của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh. Chủ động phối hợp với các ngành, địa phương làm việc với các Bộ, ngành Trung ương để tranh thủ sự hỗ trợ về nguồn lực cho các doanh nghiệp và vừa nhằm hướng đến mục tiêu trong Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030./.

Thùy Dung

Lượt xem:  736

Tin đã đưa
Xem theo ngày :