Triển khai thực hiện Đề án văn hóa công vụ trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ hai, ngày 27/05/2019 | 10:19 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án văn hóa công vụ trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của tỉnh Quảng Nam.

Mục đích nhằm thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án văn hóa công vụ và các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 319/QĐ-BNV ngày 18/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đối với việc thực hiện, chấp hành các quy định về văn hóa công vụ. Chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế trong thực hiện, chấp hành các quy định về văn hóa công vụ ở các cơ quan, đơn vị, xây dựng phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; bảo đảm tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ, công vụ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, xã hội của cán bộ, công chức, viên chức.

UBND tỉnh yêu cầu quán triệt đầy đủ các nội dung của Quyết định số 1847/QĐ-TTg đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc, thực chất và đạt chất lượng, hiệu quả; đúng tiến độ thời gian, trách nhiệm được phân công, đồng thời phải gắn với nhiệm vụ công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện ở các cơ quan, tổ chức và việc chấp hành các nội dung văn hóa công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Theo kế hoạch, các nội dung thực hiện, gồm: Căn cứ vào các quy định của pháp luật nhà nước, hướng dẫn của trung ương về văn hóa công vụ, các địa phương, đơn vị thực hiện cụ thể hóa trong quy chế, nội quy làm việc của cơ quan, đơn vị; Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn nâng cao nhận thức, tăng cường bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về văn hóa công vụ; Tổ chức thực hiện các quy định về văn hóa công vụ góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của nền công vụ.; Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị mình trong việc thực hiện văn hóa công vụ, xem đây là tiêu chí để làm căn cứ, cơ sở trong việc bình xét thi đua, đề nghị khen thưởng hằng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung của văn hóa công vụ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm văn hóa công vụ theo quy định; Kết quả tổ chức thực hiện văn hóa công vụ là một trong những tiêu chí đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của địa phương, đơn vị.

Thùy Dung

Lượt xem:  1,199

Tin đã đưa
Xem theo ngày :