Đẩy mạnh phát triển Hợp tác xã nông nghiệp trong thời gian đến

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 4, ngày 19/06/2019 | 02:51 PM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa có công văn giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Liên minh Hợp tác xã tỉnh và các Sở, ngành liên quan tiếp thu ý kiến của các Hợp tác xã nông nghiệp, các địa phương về các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất tại Toạ đàm “Giải pháp phát triển Hợp tác xã nông nghiệp tỉnh Quảng Nam thời gian đến”.

Qua đó, nghiên cứu, xây dựng dự thảo Cơ chế hỗ trợ phát triển hợp tác xã trong giai đoạn 2021-2025 sau khi Nghị quyết số 124/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 113/2008/NQ-HĐND ngày 30/7/2008 của HĐND tỉnh về ”đổi mới, phát triển kinh tế hợp tác, HTX tỉnh Quảng Nam giai đoạn từ nay đến năm 2015” hết hiệu lực vào cuối năm 2020. Dự thảo phải được gửi lấy ý kiến của các Hợp tác xã, các ngành, địa phương, đơn vị liên quan; hoàn chỉnh trình UBND tỉnh đảm bảo đầy đủ hồ sơ thủ tục theo quy định để xem xét, trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2020.  

Đồng thời, giao Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục phối hợp với các ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Hợp tác xã năm 2012 và các văn bản pháp lý khác có liên quan cho các Hợp tác xã nông nghiệp, nhất là các Hợp tác xã mới thành lập theo Luật Hợp tác xã năm 2012. Thống nhất đầu mối tổ chức tập huấn, bồi dưỡng và thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực điều hành, quản lý cho nhân lực Hợp tác xã nông nghiệp.

Nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định 15/2017/QĐ-UBND ngày 25/7/2017 của UBND tỉnh về việc quy định mức giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và giá nước để phục vụ cho các mục đích không phải sản xuất lương thực trên địa bàn tỉnh cho phù hợp với tình hình hiện nay; trình HĐND tỉnh ban hành Cơ chế, chính sách khuyến khích hỗ trợ liên kết sản xuất theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh theo đúng thời gian quy định.

UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm, ưu tiên bố trí cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm ở phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Phòng Kinh tế để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về Hợp tác xã nông nghiệp theo quy định tại Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 25/3/2015 của Liên Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện. Chỉ đạo xử lý dứt điểm các hợp tác xã nông nghiệp yếu kém, ngừng hoạt động lâu ngày theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 946/UBND-KTN ngày 25/02/2019; đồng thời, có kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Kế hoạch số 2548/KH-UBND ngày 09/5/2019 của UBND tỉnh về phát triển hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả gắn với liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 đạt mục tiêu đề ra./.

 

Thùy Dung

Lượt xem:  667

Tin đã đưa
Xem theo ngày :