Núi Thành: sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2019

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 5, ngày 20/06/2019 | 08:56 AM (GMT +7)
Ngày 19/6, UBND huyện Núi Thành tổ chức họp sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2019, bàn biện pháp cải thiện chỉ số cải cách hành chính trong năm 2019 và triển khai thực hiện Đề án Văn hóa công vụ theo Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Toàn cảnh hội nghị.

Trong thời gian qua, công tác cải cách hành chính luôn được cấp ủy, chính quyền từ huyện đến xã đặc biệt quan tâm, đạt được nhiều kết quả nhất định, thực hiện tốt các mục tiêu theo tinh thần Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 27/4/2016 (khóa XXI) của Tỉnh ủy Quảng Nam về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 và Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; tuy nhiên, kết quả thực hiện so với yêu cầu chưa đạt hiệu quả cao; chỉ số cải cách hành chính của huyện được tỉnh đánh giá, xếp loại đứng vị thứ 9 trên 18 huyện, thị xã; chỉ số năng lực cạnh tranh được xếp thứ 13 trên 18 huyện, thị xã và chỉ số hài lòng của người dân, tổchức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước được xếp thứ 15 trên 18 huyện, thịx ã. Tỷ lệ trễ hẹn đối với hồ sơ đã trả kết quả 6 tháng đầu năm là 3,07% (169/5501 hồsơ), trong đó lĩnh vực đất đai chiếm 99,04% (168/169 hồsơtrễhạn).

Để khắc phục, cải thiện các hạn chế trên, công tác cải cách hành chính trong thời gian đến cần tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụtrọng tâm sau: làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách hành chính của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến xã; sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị, địa phương; sự giám sát của Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở, của các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trong việc thực hiện công tác cải cách hành chính. Nâng cao trách nhiệm, vai trò chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu cơquan, đơn vị, địa phương; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính; củng cố, kiện toàn Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện và cấp xã, thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; kiện toàn, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ; tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng nền hành chính hiện đại và chuyên nghiệp. Phấn đấu nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của huyện trong bảng xếp hạng cấp huyện của tỉnh; thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc tình hình, tiến độ thực hiện nhiệm vụ được UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao cho các cơ quan và UBND các xã, thị trấn; rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Trung ương, tỉnh và huyện ban hành nhằm sửa đổi, bổ sung, bãi bỏtheo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung những quy định không còn phù hợp;…

Thuỳ Dung

Lượt xem:  317

Tin đã đưa
Xem theo ngày :