Ban hành kế hoạch cải thiện Chỉ số Cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2019

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 5, ngày 18/07/2019 | 10:08 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch số 4183 /KH-UBND ngày 17/7/2019 về cải thiện Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) tỉnh Quảng Nam năm 2019.

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công TP.Tam Kỳ.

Mục đích kế hoạch nhằm tiếp tục cải thiện, nâng cao các nội dung, tiêu chí thành phần của Chỉ số PAR INDEX tỉnh Quảng Nam năm 2019 và khắc phục các mặt còn tồn tại, hạn chế của công tác cải cách hành chính năm 2018. Đồng thời, tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương và cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực hiện cải cách hành chính.

Kế hoạch đặt ra chỉ tiêu là phấn đấu năm 2019, Chỉ số PAR INDEX của tỉnh đạt kết quả từ 80% trở lên so với tổng điểm đánh giá và tăng từ 10-15 bậc trong bảng xếp hạng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cấp, các ngành triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nói chung, giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính nói riêng; theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ nâng cao Chỉ số cải cách hành chính. Định kỳ hằng quý, 6 tháng, năm tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch này (lồng ghép trong báo cáo cải cách hành chính của tỉnh).

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ nội dung Kế hoạch này để xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ đề ra. Các đơn vị được phân công chủ trì có trách nhiệm hướng dẫn, tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện các giải pháp phù hợp nhằm cải thiện các chỉ số thành phần trong Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá chất lượng phục vụ và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý, thông qua khả năng xử lý công việc và hành vi ứng xử với người dân để cải thiện mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính các cấp. Định kỳ hằng quý, 6 tháng, năm, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tổng hợp tình hình, kết quả triển khai thực hiện các nội dung theo Kế hoạch này (lồng ghép trong báo cáo cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị), gửi về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. Phối hợp với Bưu điện tỉnh thực hiện công tác điều tra xã hội học để đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu phân công, xác định rõ nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cơ quan theo dõi ngành trong hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các nội dung, lĩnh vực được phân công thực hiện cải cách hành chính. Triển khai, tổ chức thực hiện Kế hoạch đồng bộ, thống nhất, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp, đảm bảo hiệu quả và đúng tiến độ đề ra.

Thùy Dung

Lượt xem:  829

Tin đã đưa
Xem theo ngày :