Triển khai thực hiện các Nghị quyết cùa HĐND tỉnh khóa IX ban hành tại kỳ họp thứ 10

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ hai, ngày 05/08/2019 | 11:13 AM (GMT +7)
Để triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh khóa IX ban hành tại kỳ họp thứ 10, UBND tỉnh có văn bản số 4432/UBND – TH ngày 30/7/2019 giao nhiệm vụ cho các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Toàn cảnh kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khoá IX.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp cụ thể để triển khai thực thiện tốt Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 về Bổ sung nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã giao cho các ngành và địa phương. Khẩn trương xây dựng, hoàn chỉnh các nội dung của UBND tỉnh dự kiến trình HĐND tỉnh khóa IX tại kỳ họp thứ 11 (kỳ họp chuyên đề) và kỳ họp thứ 12 (kỳ họp cuối năm 2019) đảm bảo theo đúng trình tự, thủ tục, thời gian quy định. Chủ động phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết có liên quan đến nội dung giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh theo Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh nam 2020.    '

Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Khoa học và Công nghệ; Y tế theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan và địa phương khẩn trương dự thảo, tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản theo thẩm quyền để triển khai thực hiện các Nghị quyết.

UBND tỉnh yêu cầu văn bản dự thảo triển khai thực hiện các Nghị quyết HĐND tỉnh nêu trên được hoàn chỉnh và trình UBND tỉnh trước ngày 15/8/2019. Đồng thời, UBND tỉnh yêu cầu văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện của các cơ quan, đơn vị; thẩm tra các văn bản, hoàn chỉnh tham mưu UBND tỉnh ban hành triển khai thực hiện các Nghị quyết HĐND tỉnh đảm bảo theo đúng quy định.

Thùy Dung

Lượt xem:  511

Tin đã đưa
Xem theo ngày :