Núi Thành: Triển khai kế hoạch về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 4, ngày 07/08/2019 | 09:07 AM (GMT +7)
Kế hoạch số 98/KH-UBND về thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt vừa được UBND huyện Núi Thành ban hành.

Mục đích kế hoạch nhằm phát huy vai trò tự giác đi đầu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt trong việc thực hiện, chấp hành các chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước trong việc gương mẫu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo chuyển biến sâu sắc trong nhận thức và hành động đối với việc tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất, đạo đức, lối sống thông qua những việc làm cụ thể, thiết thực trong sinh hoạt và công tác hằng ngày; đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua trong đảng viên, cán bộ, công chức trong việc thực hiện nêu gương, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Người đứng đầu, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải chủ động, nghiêm túc trong thực hiện các nhiệm vụ, toàn diện, có hiệu quả và quyết tâm cao trong việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; thực hiện nêu gương, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải gắng với tự phê bình và phê bình; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức, văn hóa công vụ; đồng thời có sự kiểm tra, giám sát của các cấp ủy Đảng, Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân.

Tổ chức học tập quán triệt Quy định số 08-QĐi/TW thực sự nghiêm túc, có hiệu quả để nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, của cán bộ, đảng viên; khi triển khai thực hiện Quy định số 08-QĐi/TW cần tiếp tục tuyên truyền thực hiện Quy định số 47-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “những điều đảng viên không được làm”; Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 7/6/2012, của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp”; Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016, của Bộ Chính trị về “Một số việc cần làm ngay để tăng cường trách nhiệm nêu gương”; Nghị định số 157/2007NĐ-CP của Chính phủ về “Quy định trách nhiệm đối với người đứng đầu, cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước trong thi hành công vụ”; Quy định số 1224-QĐi/TU ngày 06/5/2019 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí thường trực tỉnh ủy, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, người đứng đầu các cấp. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị có trách nhiệm phối hợp với cấp ủy, các tổ chức đoàn thể tổ chức học tập, quán triệt các nội dung phải chấp hành, gương mẫu đi đầu trong việc nêu gương đến toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức.

Hằng năm, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu cam kết rèn luyện, phấn đấu nêu gương sáng, tiêu biểu về trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được giao, về đạo đức, lối sống, lòng trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân; Gắn việc thực hiện Quy định với kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ chủ chốt, đảng viên và lấy phiếu tín nhiệm theo quy định. Cùng tập thể cấp ủy, tập thể lãnh đạo chỉ đạo việc thực hiện nêu gương thông qua việc làm cụ thể, gắn với quyền, lợi ích của tập thể, của nhân dân.

Phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên trước hết là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp.

Chú trọng lấy ý kiến quần chúng nhân dân, cấp ủy nơi cư trú, cấp ủy nơi cư trú về thực hiện nêu gương của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong trong công tác đánh giá, bổ nhiệm, luân chuyển, đào tạo./.

Thùy Dung

Lượt xem:  1,141

Tin đã đưa
Xem theo ngày :