Núi Thành: Ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình phát triển thanh niên năm 2019

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 5, ngày 15/08/2019 | 10:23 AM (GMT +7)
UBND huyện Núi Thành vừa ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình phát triển thanh niên năm 2019.

Ảnh minh họa.

Mục đích kế hoạch nhằm từng bước nâng cao nhận thức và tăng cường quản lý nhà nước về công tác thanh niên, đảm bảo việc quản lý nhà nước về công tác thanh niên đạt hiệu quả cao. Đồng thời, phát huy hiệu quả sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở trong việc triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên huyện Núi Thành giai đoạn 2013 - 2020. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đối với thanh niên; tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên phát triển toàn diện, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu của công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và của tỉnh trong giai đoạn 2016 - 2020.

Theo kế hoạch, tiếp tục nâng cao nhận thức, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và chất lượng đối với quản lý nhà nước về công tác thanh niên, từng bước nâng cao nhận thức đúng đắn, đầy đủ về vị trí, vai trò của thanh niên, đảm bảo việc thực thi có hiệu quả chính sách, pháp luật dành cho thanh niên. Tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với thanh niên và công tác thanh niên, tổ chức các hoạt động gặp gỡ, giao lưu, đối thoại giữa thanh niên với lãnh đạo chính quyền các cấp, các doanh nhân tiêu biểu trên địa bàn.

Giáo dục thanh niên có lòng yêu nước, lý tưởng, đạo đức cách mạng, tinh thần tự tôn dân tộc; ý thức chấp hành pháp luật, có trách nhiệm với xã hội, tôn trọng quy ước cộng đồng. Nâng cao trình độ văn hoá, trình độ ngoại ngữ, chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề và ý thức nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội. Chú trọng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao, gắn với ứng dụng khoa học, công nghệ phục vụ sự phát triển của huyện. Đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và trọng dụng tài năng trẻ; hình thành đội ngũ cán bộ-khoa học kỹ thuật, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý trẻ giỏi trong các cơ quan nhà nước và tổ chức kinh tế-xã hội. Giáo dục đào tạo nghề và kỹ năng nghề nghiệp, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho thanh niên. Từng bước nâng cao sức khoẻ, thể lực và tầm vóc cho thanh niên; có năng lực tự học, tự đào tạo; có kỹ năng sống, để thích ứng với môi trường sống và làm việc.

Xây dựng môi trường lành mạnh, thân thiện, gần gũi, tạo điều kiện cho thanh niên từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống, hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm phát hiện, bồi dưỡng và thu hút thanh niên tài năng tham gia, phát triển mạnh mẽ các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật; giúp thanh niên có nhận thức đúng đắn trong việc giữ gìn, phát huy truyền thống và bản sắc văn hóa dân tộc; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm trên địa bàn, cảm hóa, giáo dục thanh niên chậm tiến hòa nhập cộng đồng.

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai kế hoạch của đơn vị mình theo nhiệm vụ được phân công và báo cáo kết quả về UBND huyện. Đồng thời đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham gia tổ chức triển khai thực hiện; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về phát triển thanh niên trong tổ chức mình; tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên.

Thùy Dung

Lượt xem:  736

Tin đã đưa
Xem theo ngày :