Triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 – 2022”

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ hai, ngày 19/08/2019 | 02:34 PM (GMT +7)
Ngày 16/8, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch 4857/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 – 2022” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Ảnh minh họa.

Mục đích kế hoạch nhằm thực hiện có hiệu quả Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 – 2022” của Thủ tướng Chính phủ theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Quán triệt đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về hòa giải ở cơ sở; tạo cơ chế thúc đẩy thực hiện có hiệu quả Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tiếp tục kế thừa và phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, bất cập; tổ chức bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ và kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên bằng các giải pháp cụ thể, thiết thực để giải quyết kịp thời, hiệu quả các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở; góp phần giảm số vụ việc phải đưa ra Tòa án và các cơ quan nhà nước giải quyết, tạo chuyển biến căn bản, toàn diện trong công tác hòa giải ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

UBND tỉnh yêu cầu xác định rõ nội dung công việc, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Đề án 428 của Thủ tướng Chính phủ; gắn triển khai các nhiệm vụ của Đề án với việc hướng mạnh hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật về cơ sở; gắn công tác hòa giải ở cơ sở với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Các nội dung, hoạt động đề ra phải có tính trọng tâm, trọng điểm và khả thi; chú trọng việc lồng ghép, kết hợp để sử dụng nguồn lực tiết kiệm, hiệu quả; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn công tác hòa giải ở cơ sở hiện nay. Phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) trong sự phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên và cơ quan quản lý nhà nước nhằm huy động các nguồn lực xã hội hỗ trợ hoạt động hòa giải ở cơ sở; tạo điều kiện để Tòa án địa phương phối hợp hỗ trợ công tác hòa giải ở cơ sở thông qua hoạt động tập huấn, hướng dẫn về nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải và tham gia tư vấn trực tiếp một số vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp phức tạp tại cơ sở.

Mục tiêu cụ thể: Đến cuối năm 2019, 100% tổ hòa giải ở cơ sở được củng cố, kiện toàn đủ số lượng, thành phần cơ cấu hòa giải viên theo quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở và phù hợp với hệ thống tổ chức thôn, tổ dân phố đã được UBND tỉnh sắp xếp lại. Đến cuối năm 2020, 100% đội ngũ tập huấn viên cấp tỉnh, cấp huyện được tập huấn, bồi dưỡng, cung cấp tài liệu để hướng dẫn, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho hòa giải viên ở cơ sở. Đến cuối năm 2022, 100% hòa giải viên ở cơ sở được tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở theo Chương trình khung và Bộ tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở do Bộ Tư pháp ban hành.

Theo kế hoạch, các nội dung hoạt động, gồm: Tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung Đề án; xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Đề án; Xây dựng đội ngũ tập huấn viên có đủ khả năng, kiến thức, phương pháp để hướng dẫn, tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải cho hòa giải viên ở cơ sở; Rà soát, kiện toàn, xây dựng đội ngũ hòa giải viên có đủ tiêu chuẩn, năng lực đáp ứng yêu cầu của công tác hòa giải ở cơ sở; Tổ chức tập huấn phương pháp bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho đội ngũ tập huấn viên cấp huyện; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải cho hòa giải viên ở cơ sở; thực hiện chỉ đạo điểm; Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở; Huy động nguồn lực từ xã hội hỗ trợ hoạt động hòa giải ở cơ sở; Kiểm tra, tổng kết việc thực hiện Đề án, tổ chức tôn vinh, biểu dương, khen thưởng những hòa giải viên, tổ hòa giải ở cơ sở điển hình xuất sắc, tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác hòa giải ở cơ sở.

Thùy Dung

Lượt xem:  507

Tin đã đưa
Xem theo ngày :