Hơn 686 tỷ đồng thực hiện Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Chủ nhật, ngày 10/11/2019 | 10:11 AM (GMT +7)
Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025 được UBND tỉnh phê duyệt với nguồn vốn hơn 686 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách nhà nước: 10,8 tỷ đồng; nguồn vốn xã hội hóa: hơn 675 tỷ đồng.

Để thực hiện hiệu quả nguồn vốn được giao, đạt các mục tiêu đề ra, Quy hoạch đã đưa ra các nhóm giải pháp trọng tâm sau:

Giải pháp về quản lý nhà nước Tăng cường công tác tuyên truyền phố biến pháp luật, các quy định, chính sách về phát triển viễn thông nói chung và phát triển hạ tầng viễn thông thụ-động nói riêng đến các sở, ban, ngành liên quan, đến mọi người dân đề năm bắt, phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách, pháp luật về viễn thông.

Gắn quy hoạch hạ tầng kỹ thuật. viễn thông thụ động với quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng và triển khai dự án hạ tầng kỹ thuật.

Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật tạo hành lang pháp lý cho doanh nghiệp trong việc phát triển hạ tầng viễn thông thụ động theo hướng sử dụng chung, tiết kiệm cho xã hội.

Ban hành cơ chế ưu đãi, tạo điều kiện hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp xây dựng phát triên hạ tâng mạng viên thông theo hình thức xã hội hóa, nhât là tại các khu vực điều kiện kinh tê xã hội còn khó khăn.

Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động xây dựng, phát triển hạ tầng viễn thông thụ động tại địa phương. Xử lý nghiêm đối với các doanh nghiệp vi phạm quy định của pháp luật trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng hạ tầng viễn thông.

Phát triển nguồn nhân lực: Nâng cao năng lực quản lý nhà nước, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ chuyên trách trong lĩnh vực quản lý viễn thông.

Huy động nguồn đầu tư xây dựng công trình hạ tầng viễn thông thụ động. Đa dạng hóa các nguôồn lực đầu tư, trọng tâm là các doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp xây dựng hạ tầng, nguồn đầu tư nước ngoài. Kết hợp với việc ban hành các văn bản vệ giá và ưu đãi đầu tư công khai, minh bạch đề nhà đầu tư yên tâm khi thực hiện đầu tư.

Phát triển khoa học vả công nghệ: Phát triển công nghệ viễn thông đi đôi với sử dụng hiệu quả hạ tầng: công nghệ vô tuyến băng rộng, công nghệ truyền dẫn cáp quang (thay thể cáp đồng), cáp ngâm.. .. Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, phát triển hạ tầng trạm thu phát sóng ng dụng công nghệ xanh, thân thiện môi trường, trạm ngụy trang, trạm sử dụng chung cơ sở hạ tầng, đảm bảo mỹ quan đô thị.

Sử dụng các trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, các công nghệ mới (như KH...) để tăng cường đo kiểm, giám sát, quản lý từ xa đối với hệ thống thiết bị và hạ tầng mạng viễn thông trên địa bàn tỉnh.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý phát triển hạ tầng mạng viễn thông: quản lý dựa trên ban đồ số; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử; phần mêm quản lý hạ tầng mạng viễn thông.

Giải pháp an toàn, an ninh thông tin, đảm bảo an ninh quốc phòng: Phối hợp giữa các cấp, các ngành trong quy hoạch, xây dựng và bảo vệ hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động. Phân công trách nhiệm trong quản lý, khai thác, đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của công an, quân đội tiến hành ngăn chặn và ngừng cung cấp dịch vụ đối với những trường hợp sử dụng dịch vụ viên thông và internet xâm phạm an ninh quốc phòng.

Hỗ trợ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ kỹ thuật, nghiên cứu giải pháp kỹ thuật đáp ứng yêu cầu đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trên mạng viên thông và Internet.

Thúy Hằng

Lượt xem:  444

Tin đã đưa
Xem theo ngày :