UBND tỉnh phê duyệt Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu thiên tai tại miền Trung, Việt Nam (giai đoạn III)”

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 5, ngày 26/09/2019 | 09:28 AM (GMT +7)
Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu thiên tai tại miền Trung, Việt Nam (giai đoạn III)” vừa được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3068/QĐ-UBND ngày 25/9/2019.

Dự án do cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) thông qua Tổ chức Save The Children International (SCI) tài trợ. UBND tỉnh là cơ quan chủ quản và giao Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam làm chủ dự án; Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng và UBND các huyện, thành phố: Nông Sơn, Hội An là các cơ quan phối hợp thực hiện dự án. Dự án nhằm nâng cao khả năng chống chịu của cộng đồng dễ bị tổn thương trong việc phòng ngừa và giảm nhẹ tác động do thiên tai gây ra thông qua việc triển khai các hoạt động can thiệp nhằm cải thiện môi trường pháp lý, tăng cường năng lực lãnh đạo và sự tham gia của cộng đồng vào các hoạt động giảm nhẹ rủi ro thiên tai, thảm họa.

Dự án được triển khai thực hiện tại xã Phước Ninh, huyện Nông Sơn và phường Thanh Hà, thành phố Hội An và thời gian thực hiện từ khi dự án được phê duyệt đến ngày 23/3/2021.

Để thực hiện dự án hiệu quả, UBND tỉnh giao Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng và UBND các huyện, thành phố: Nông Sơn, Hội An, nhà tài trợ lập kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện các nội dung dự án theo cam kết; thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài; báo cáo kết quả tiếp nhận viện trợ cho Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành chức năng liên quan theo quy định.                                                              

Sở Ngoại vụ hướng dẫn Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng và UBND các huyện, thành phố: Nông Sơn, Hội An tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài theo đúng quy định của Nhà nước; chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng liên quan của tỉnh kiểm tra, tổng hợp tình hình tiếp nhận, quản lý và thực hiện các khoản viện trợ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

TD

Lượt xem:  900

Tin đã đưa