Núi Thành phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 3, ngày 29/10/2019 | 02:47 PM (GMT +7)
UBND huyện Núi Thành vừa phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025 với một số nội dung sau:

Đối với các cơ quan, đơn vị, tập trung xây dựng và triển khai đồng bộ các quy định, quy chế về văn hóa công sở trong cơ quan, đơn vị mình. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến đầy đủ các nội dung của văn hóa công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao nhận thức về tinh thần, thái độ làm việc, các chuẩn mực giao tiếp, ứng xử, đạo đức lối sống. Thi đua thực hiện cải cách hành chính, xây dựng Văn phòng điện tử, giảm giấy tờ hành chính và giảm báo cáo. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng; bám sát các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị để thu hút, tập hợp sự tham gia của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Xây dựng và giữ gìn cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp.
 
Đối với cán bộ, công chức, viên chức: Thực hiện chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị. Có ý thức tổ chức kỷ luật, sử dụng thời gian làm việc khoa học và hiệu quả; thực hiện nghiêm túc phê bình và tự phê bình, giữ gìn đoàn kết nội bộ. Thực hiện chuyên nghiệp về chuyên môn, nghiệp vụ: Thường xuyên học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Có tinh thần, thái độ làm việc tận tụy, nghiêm túc, trách nhiệm. Giao tiếp, ứng xử văn minh, lịch sự; tận tình, chu đáo, thân thiện với người dân; thực hiện nghiêm túc trang phục nơi công sở, ăn mặc gọn gàng, sạch đẹp, lịch sự, phù hợp với chuẩn mực của ngành, cơ quan, đơn vị. Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do cơ quan, đơn vị, địa phương phát động, tổ chức góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương. Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện chuẩn mực về đạo đức, lối sống…

UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: Phối hợp với cấp ủy, tổ chức đoàn thể cùng cấp xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các nội dung về văn hóa công sở theo Quyết định số 733/QĐ-TTg ngày 14/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 2967/QĐ-UBND ngày 18/9/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam. Tổ chức tuyên truyền các nội dung về văn hóa công sở đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý; phát động phong trào thi đua, cam kết chấp hành nghiêm các quy định về văn hóa công sở. Nghiên cứu, sửa đổi các quy định, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; xem việc chấp hành văn hóa công sở là một trong những tiêu chí đánh giá, bình xét thi đua, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức hằng năm. Cụ thể hóa các nội dung thực hiện văn hóa công sở niêm yết tại các nơi thường xuyên tiếp công dân để tạo điều kiện cho Nhân dân tham gia giám sát việc chấp hành văn hóa công sở của cán bộ, công chức, viên chức. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giải quyết những phản ánh của Nhân dân về việc chấp hành các quy định về văn hóa công sở của cán bộ, công chức, viên chức; kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân trong cơ quan, đơn vị, địa phương về chấp hành tốt các quy định của pháp luật trong thực hiện văn hóa công sở; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm các quy định của cơ quan, đơn vị về văn hóa công sở.

 

TH

Lượt xem:  356

Tin đã đưa
Xem theo ngày :