Cục Thuế quyết kéo giảm nợ thuế về dưới 5% cuối năm 2019

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 7, ngày 02/11/2019 | 02:29 PM (GMT +7)
Theo số liệu thống kế của Cục Thuế Quảng Nam, tính đến ngày 31/8/2019 tổng số tiền thuế nợ toàn ngành là 937 tỷ đồng, tăng 117 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2018. Trong đó, tiền thuế nợ có khả năng thu hồi là 377 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 40,3% trên tổng nợ, tăng 66 tỷ đồng so với đầu năm; tiền thuế nợ đang xử lý 35 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 3,7%, tăng 22 tỷ đồng và tiền thuế nợ khó thu 525 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 56%, tăng 29 tỷ đồng.

Với cơ cấu nợ đọng thuế như trên, thì việc giảm nợ để hoàn thành chỉ tiêu thu nợ cuối năm 2019 mà Tổng cục Thuế đã giao cho Cục Thuế Quảng Nam là hết sức khó khăn. Vì nhóm nợ khó thu chiếm tỷ trọng khá cao hơn 56% trên tổng nợ, nhóm nợ có khả năng thu chỉ chiếm tỷ trọng 40,3%, thực tế cho thấy, muốn giảm nợ thì phải giảm cho được nhóm nợ có khả năng thu, hạn chế thấp nhất việc tăng nợ có khả năng thu mới phát sinh.

Theo phân tích, so sánh nhóm nợ có khả năng thu toàn ngành tại thời điểm 31/8/2019, để xác định đơn vị tăng nợ, giảm nợ làm cơ sở giao chỉ tiêu giảm nợ thuế 3 tháng cuối năm 2019. Qua đó, một số Chi cục Thuế có số nợ có khả năng thu tăng hơn so với thời điểm 31/12/2018 như: Duy Xuyên tăng 5,6 tỷ đồng; Đại Lộc tăng 4,7 tỷ đồng; Tam Kỳ tăng 3,5 tỷ đồng; Hội An tăng 2,7 tỷ đồng; Quế Sơn - Nông Sơn - Hiệp Đức tăng 2,7 tỷ đồng; Phước Sơn tăng 2,2 tỷ đồng; Đông Giang-Tây Giang tăng 1,8 tỷ đồng; Trà My-Tiên Phước tăng 1,5 tỷ đồng; Nam Giang tăng 0,79 tỷ đồng; Thăng Bình tăng 0,6 tỷ đồng; Cơ quan Cục Thuế  tăng 38,4 tỷ đồng. Một số Chi cục Thuế thực hiện quyết liệt các biện pháp thu nợ, có số nợ thuế có khả năng thu giảm hơn so với thời điểm 31/12/2018 đáng biểu dương như: Phú Ninh giảm 1,3 tỷ đồng; Núi Thành giảm 1,2 tỷ đồng; Điện Bàn giảm 0,4 tỷ đồng.

Với tình hình nợ thuế có chiều hướng gia tăng, thực hiện Chỉ thị số 01/CT-BTC ngày 29/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về tăng cường công tác thu ngân sách phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách và nhiệm vụ công tác quản lý thuế năm 2019, Tổng cục Thuế giao chỉ tiêu giảm nợ có khả năng thucho Cục Thuế tỉnh Quảng Nam trong 3 tháng cuối năm là giảm 115 tỷ đồng, đồng thời không để phát sinh thêm nợ mới.

Trên cơ sở phân tích, đánh giá nợ có khả năng thu tại các Chi cục Thuế và cơ quan Cục Thuế. Cục Thuế đã ban hành Công văn số 7907/CT-QLN  giao chỉ tiêu thu hồi nợ thuế trong 3 tháng cuối năm 2019 cho các phòng, chi cục thuế. Theo đó, giao cho các Phòng Thanh tra - Kiểm tra thuế thu 100% số tiền hoàn thuế phải thu hồi qua kiểm tra, thanh tra và thu tối thiểu 95% số tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp phải nộp truy thu qua kiểm tra, thanh tra thuế vào NSNN; 

Cùng với đó, Cục Thuế cũng giao cho Phòng Quản lý hộ kinh doanh, cá nhân và thu khác tham gia xử lý dứt điểm các khoản nợ liên quan về đất tồn đọng năm 2018 chuyển sang và kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc về các khoản nợ thuế liên quan đến các khoản thu về đất phát sinh trong năm 2019. 

Đồng thời, Cục Thuế giao chỉ tiêu giảm nợ thuế 3 tháng cuối năm cho các chi cục thuế, cụ thể như sau: Tam Kỳ giảm 5,2 tỷ đồng; Hội An giảm 5,9 tỷ đồng; Đại Lộc giảm 5 tỷ đồng; Điện Bàn giảm 2,5 tỷ đồng; Duy Xuyên giảm 4,9 tỷ đồng; Nam Giang giảm 0,4 tỷ đồng; Thăng Bình giảm 3,2 tỷ đồng, Quế Sơn-Nông Sơn-Hiệp Đức giảm 3,8 tỷ đồng; Phước Sơn giảm 1,4 tỷ đồng; Núi Thành giảm 2,7 tỷ đồng; Phú Ninh giảm 0,6 tỷ đồng; Trà My-Tiên Phước giảm 3,2 tỷ đồng; Đông Giang -Tây Giang giảm 1,2 tỷ đồng; và Cơ quan Cục giảm 75,7 tỷ đồng.

Để hoàn thành các chỉ tiêu thu nợ thuế toàn ngành Thuế Quảng Nam phải cật lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế một cách quyết liệt, phân công, giao nhiệm vụ cụ thể đến từng lãnh đạo đơn vị và từng công chức trực tiếp chịu trách nhiệm thực hiện thu hồi nợ đọng thuế; thực hiện quyết liệt các biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế,phấn đấu giảm nợ cũ và không để phát sinh nợ mới.

Về phía Cục Thuế, phải tranh thủ sự lãnh đạo của UBND tỉnh trong việc điều hành, chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ cùng với Cục Thuế để tiến hành công tác thu nợ và cưỡng chế nợ thuế đạt hiệu quả. Đối với các chi cục thuế phải kịp thời tham mưu, đề xuất với UBND các huyện, thị xã, thành phố để chỉ đạo, điều hành hoàn thành công tác thu nợ được giao. 

Cục Thuế quyết kéo giảm nợ thuế về dưới 5% so với tổng số thu đạt cuối năm 2019, góp phần hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách trong bối cảnh hết sức khó khăn./.

Văn Dũng

Lượt xem:  698

Tin đã đưa
Xem theo ngày :