Triển khai thu thập hồ sơ, tài liệu từ các cơ quan, tổ chức nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 4, ngày 06/11/2019 | 09:28 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa có quyết định ban hành Đề án thu thập hồ sơ, tài liệu từ các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh, giai đoạn 2019 – 2024.

Đề án nêu rõ, để công tác chuẩn bị thu thập hồ sơ, tài liệu, yêu cầu trước mắt là tập trung hướng dẫn các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh có trách nhiệm tổ chức chỉnh lý tài liệu tồn đọng, xác định giá trị tài liệu, lựa chọn lập Mục lục Hồ sơ; phối hợp thẩm định, tiến hành thu thập hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh và hướng dẫn bảo quản tốt tài liệu lưu trữ tại cơ quan, tổ chức theo quy định. Từ năm 2019 đến năm 2024 tiến hành thu thập toàn bộ hồ sơ, tài liệu đến hạn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Nội vụ xây dựng Kế hoạch thực hiện hằng năm; thẩm định và phê duyệt Mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu; báo cáo UBND tỉnh về kết quả triển khai thực hiện Đề án theo định kỳ hằng năm.

Đồng thời chỉ đạo Chi cục Văn thư – Lưu trữ: Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, tổ chức triển khai thực hiện theo lộ trình Đề án thu thập hồ sơ, tài liệu từ các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn 2 nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh; tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Lưu trữ lịch sử theo đúng quy định.

Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử lập, bố trí kinh phí trong dự toán ngân sách nhà nước hằng năm để thực hiện các nhiệm vụ về lưu trữ, theo quy định tại Điều 39, Luật Lưu trữ.

Thủ trưởng của các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu: Xây dựng, ban hành Danh mục hồ sơ cơ quan, tổ chức thực hiện việc lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan theo quy định. Chủ động cân đối, bố trí kinh phí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm để thực hiện chỉnh lý, xác định giá trị tài liệu và lựa chọn tài liệu có giá trị bảo quản vĩnh viễn để giao nộp vào Lưu trữ lịch sử theo thời hạn quy định. Báo cáo kết quả tình hình triển khai và tiến độ thực hiện các nội dung liên quan của Đề án đến Sở Nội vụ (qua Chi cục Văn thư – Lưu trữ).

Được biết, UBND tỉnh đã phê duyệt dự án công trình xây dựng Kho Lưu trữ chuyên dụng tỉnh. Theo quy mô đầu tư xây dựng Kho Lưu trữ chuyên dụng tỉnh, gồm Khối nhà Kho 7 tầng (khu vực Kho Lưu trữ + khu vực xử lý nghiệp vụ) và Khối Hành chính 03 tầng (khu vực Hành chính + Khu vực phục vụ tổ chức, công dân) với tổng diện tích xây dựng là hơn 5.000 m2 , dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2020.

Thúy Hằng

Lượt xem:  897

Tin đã đưa
Xem theo ngày :