Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 4, ngày 06/11/2019 | 02:13 PM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 6614/KH-UBND ngày 05/11/2019 triển khai thực hiện Đề án Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019 – 2021.

Việc triển khai Đề án nhằm thể chế hóa đầy đủ chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng (sau đây gọi tắt là PCTN) và công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, gắn với xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật về PCTN và giáo dục đạo đức, lối sống liêm chính cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành, học tập, tìm hiểu pháp luật về PCTN; xây dựng lối sống liêm chính và tuân thủ pháp luật về PCTN trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; đưa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả; góp phần tích cực vào công tác PCTN.

Theo đó, Đề án nêu ra các nhiệm vụ trọng tâm sau: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN với các hình thức đa dạng thích hợp, phù hợp với điều kiện tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, từng địa bàn dân cư.

Xây dựng lực lượng nòng cốt để thực hiện kế hoạch: Tổ chức, kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật về PCTN; đội ngũ giáo viên, giảng viên giảng dạy môn giáo dục công dân và môn pháp luật tại các cơ sở giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng làm lực lượng nòng cốt để triển khai thực hiện kế hoạch. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, hỗ trợ tuyên truyền viên là người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc thiểu số; giáo viên, giảng viên là những người tình nguyện giảng dạy ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Chọn đơn vị triển khai thí điểm để rút kinh nghiệm triển khai nhân rộng: Căn cứ vào tình hình tại các địa phương trong tỉnh, có cân nhắc đến yếu tố đặc thù giữa các miền (miền núi, trung du, đồng bằng), UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh triển khai thí điểm tại huyện  Duy Xuyên để rút kinh nghiệm triển khai nhân rộng; UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào tiêu chí trên, chọn mỗi huyện, thị xã, thành phố 01 xã để triển khai thí điểm.

Thúy Hằng

Lượt xem:  935

Tin đã đưa
Xem theo ngày :