Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 6, ngày 08/11/2019 | 10:24 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ký quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 6/11/2019 về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam được ban hành gồm có 6 chương và 26 điều. Nội dung cơ bản của Quy chế gồm có: Những quy định chung về đối tượng, phạm vi điều chỉnh và nguyên tắc tổ chức hoạt động của thôn tổ dân phố; Phân loại thôn, tổ dân phố; Tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố, Phó Trưởng thôn, Tổ phó tổ dân phố; Quy trình bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố.

Về tổ chức thực hiện Quy chế, UBND tỉnh giao:

Sở Nội vụ thẩm định việc thành lập thôn mới, tổ dân phố mới trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định; Trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định phân loại thôn, tổ dân phố; Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra Uỷ ban nhân dân cấp huyện về việc thực hiện Quy chế này; Định kỳ tháng 12 hàng năm, báo cáo kết quả tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố với Uỷ ban nhân dân tỉnh, Bộ Nội vụ.

Sở Tài chính có trách nhiệm cân đối ngân sách, tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định phân bổ kinh phí để chi trả chế độ phụ cấp hàng tháng, mức bồi dưỡng đối với nguời hoạt động không chuyên trách và người tham gia công tác ở thôn, tổ dân phố theo quy định hiện hành.

Trách nhiệm của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định ghép cụm dân cư vào thôn, tổ dân phố hiện có sau khi được Uỷ ban nhân dân cấp huyện thông qua; Chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện Quy chế này; định kỳ sáu tháng, năm báo cáo kết quả thực hiện cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ).

Trách nhiệm của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã quản lý, chỉ đạo hoạt động của Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn theo quy định tại Quy chế này; Báo cáo kết quả tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn với Uỷ ban nhân dân cấp huyện theo định kỳ sáu tháng, năm (qua phòng Nội vụ).

Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành liên quan phối hợp tổ chức thực hiện Quy định này.

Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ hướng dẫn, kiểm tra về quy trình bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố; Phó Trưởng thôn, Tổ phó tổ dân phố theo Quy chế này và các quy định pháp luật khác có liên quan.

UBND tỉnh yêu cầu trong quá trình triển khai thực hiện Quy chế này, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh bằng văn bản về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) để xem xét, giải quyết hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định./.

Thùy Dung

Lượt xem:  579

Tin đã đưa
Xem theo ngày :