Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ hai, ngày 11/11/2019 | 01:33 PM (GMT +7)
Văn phòng UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 2547/KH-VPUBND ngày 07/11/2019 tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Văn phòng giai đoạn 2019 - 2021.

Mục đích kế hoạch nhằm thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phổ biến giáo dục pháp luật; phổ biến kịp thời, đầy đủ những quy định mới của pháp luật trên các lĩnh vực đời sống xã hội, trọng tâm là về phòng, chống tham nhũng; Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong công tác phòng, chống tham nhũng; triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng theo quy định, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, học tập, tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng; đưa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả; góp phần tích cực vào công tác phòng, chống tham nhũng.   

Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu các hoạt động tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng phải bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng UBND tỉnh. Phổ biến kịp thời, đầy đủ những nội dung của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Việc phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng phải thực hiện có trọng tâm, trọng điểm; hình thức phải đa dạng, linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với nội dung và đối tượng; bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm và phải được tiến hành một cách thường xuyên trong cơ quan nhằm giúp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hạn chế đến mức thấp nhất các hành vi vi phạm Luật phòng, chống tham nhũng.

Mục tiêu phấn đấu hằng năm, 100% cán bộ, công chức, viên chức được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng dưới nhiều hình thức; Hình thành văn hóa minh bạch, giải trình trong thực thi công vụ, xây dựng mối quan hệ lành mạnh, chuẩn mực giữa cán bộ, công chức, viên chức, người lao động với tổ chức, cá nhân trong thực thi công vụ. 

TD

Lượt xem:  833

Tin đã đưa
Xem theo ngày :