Nam Trà My: Hội nghị quán triệt các văn bản mới của Trung ương, Tỉnh ủy

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 4, ngày 13/11/2019 | 02:43 PM (GMT +7)
Vừa qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Trà My tổ chức Hội nghị quán triệt các văn bản mới của Trung ương, Tỉnh ủy và thông tin về kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hànhTrung ương khóa XII.

Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin về kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; quán triệt một số văn bản chính, đó là: Nghị quyết số 30-NQ/TW, ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược an ninh mạng Quốc gia; Chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 08/8/2018 của Ban Bí thư về Đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến 2030; Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới và Kế hoạch số 124-KH/HU, ngày 08/8/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Nghị quyết số 35; Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc; Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác tội phạm, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về Tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới; Nghị quyết số 50-NQ/TW, ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về Định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030; Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Chỉ thị số 48-CT/TU, ngày 29/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam…

Cũng trong dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Trà My triển khai Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW, ngày 18/10/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về Hướng dẫn thực hiện một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Hướng dẫn số 21–HD/BTCTW, ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương và Hướng dẫn số 01-HD/TU, ngày 07/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Kiểm điểm,đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. 

P.TH

Lượt xem:  569

Tin đã đưa
Xem theo ngày :