Đôn đốc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 4, ngày 20/11/2019 | 03:06 PM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ nhằm triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phố biến và thực hiện có hiệu quả Luật Tiếp cận thông tin, Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin và Kế hoạch số 3230/KH-UBND ngày 18/6/2018 của UBND tỉnh về triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin tại cơ quan, đơn vị, địa bàn quản lý. Rà soát, bố trí hợp lý đơn vị, bộ phận hoặc người làm đầu mối cung cấp thông tin; tăng cường tập huấn, nâng cao trình độ, kỹ năng cung cấp thông tin cho người làm đầu mối cung cấp thông tin của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Công bố Quy chế nội bộ về tổ chức cung cấp thông tin; thường xuyên cập nhật và công khai Danh mục thông tin phải được công khai và Danh mục thông tin được tiếp cận có điều kiện theo quy định; tố chức xây dựng và duy trì Chuyên mục về tiếp cận thông tin trên Trang/Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tiếp tục tổ chức rà soát, phân loại, kiểm tra và bảo đảm tính bí mật của các thông tin do cơ quan, đơn vị tạo ra; duy trì, lưu giữ, cập nhật cơ sở dữ liệu thông tin mà cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm cung cấp cho công dân; bảo đảm hệ thống thông tin đầy đủ, toàn diện, kịp thời, dễ dàng tra cứu; chú trọng công tác số hóa các văn bản, hồ sơ, tài liệu và kết nối với mạng điện tử trên toàn quốc để có thể truy cập thông tin dễ dàng từ các hệ thống khác nhau và tăng cường cung cấp thông tin qua mạng điện tử.

Căn cứ vào điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương, chuẩn bị tốt cơ sở vật chất và các trang, thiết bị cần thiết khác cho việc cung cấp thông tin cho công dân; thực hiện các biện pháp phù hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người khuyết tật, người sinh sống ở khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thực hiện quyền tiếp cận thông tin.

Tiếp tục theo dõi, đôn đốc tình hình triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin tại cơ quan, đơn vị, địa phương; chỉ đạo đơn vị, bộ phận hoặc người làm đầu mối cung cấp thông tin trong việc xử lý, phân loại thông tin, thống kê số liệu về kết quả cung cấp thông tin cho công dân theo từng năm (bao gồm số lượng thông tin được yêu cầu, số lượng thông tin đã cung cấp, loại thông tin được yêu cầu cung cấp, chi phí cung cấp thông tin, số lượng trường hợp từ chối cung cấp thông tin và lý do...); đánh giá kết quả đạt được và những hạn chế, vướng mắc trong việc tố chức cung cấp thông tin tại cơ quan, địa phương mình nhằm tạo thuận lợi cho việc đánh giá 03 năm triển khai thi hành Luật.

UBND cấp huyện đôn đốc, hướng dẫn UBND cấp xã trong việc triển khai các hoạt động nêu trên tại địa bàn mình quản lý.

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông giúp UBND tỉnh theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện Luật Tiếp cận thông tin và Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ đảm bảo thống nhất, hiệu quả và chất lượng.

Thùy Dung

Lượt xem:  784

Tin đã đưa
Xem theo ngày :