Phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ hai, ngày 25/11/2019 | 10:05 AM (GMT +7)
Để lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các ngày Lễ lớn trong năm 2020, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 22/11/2019 phát động đợt thi đua đặc biệt.

Nội dung thi đua, gồm:

Tập trung toàn bộ nguồn lực, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019, năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2016 - 2020) theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm, giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh đã đề ra.

Tổ chức thành công Đại hội thi đua, Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp và Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Quảng Nam lần thứ VIII tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII; khắc phục những tồn tại hạn chế; đề xuất, kiến nghị xử lý những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, nhằm đạt và vượt thời gian, bảo đảm chất lượng các công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII.

Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới.

Đề cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và người đứng đầu trong việc tổ chức các phong trào thi đua và thực hiện chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực; đặc biệt là 04 phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, quan tâm hơn nữa việc chăm lo, thực hiện tốt chính sách đối với người có công và gia đình người có công, nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng.

UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc (Thủ trưởng) Sở, Ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh căn cứ vào tình hình thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII; tập trung 03 giai đoạn:

Giai đoạn từ nay đến hết tháng 3/2020: Thi đua lập thành tích chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam (28/3/1930 - 28/3/2020), 45 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam (24/3/1975 - 24/3/2020).

Giai đoạn từ tháng 4/2020 đến hết tháng 8/2020: Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội thi đua yêu nước tỉnh lần thứ VIII (2020 - 2025) tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; 45 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020), 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), 75 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2020) và Quốc khánh (02/9/1945 - 02/9/2020).

Giai đoạn từ tháng 9/2020 đến hết tháng 01/2021: Thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, hoàn thành các nội dung, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2016 - 2020 lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Các cơ quan, đơn vị là chủ đầu tư các công trình trong danh mục dự án đầu tư chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII tập trung triển khai đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành các dự án trước ngày 30/9/2020 theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 759/UBND-NC ngày 13/02/2019.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp tăng cường vận động, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân để tích cực tham gia hưởng ứng hoàn thành nhiệm vụ được giao và thực hiện phong trào thi đua đạt hiệu quả thiết thực.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình, các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là những kết quả đạt được trong thời gian qua và những mục tiêu, kế hoạch cần hoàn thành trong đợt thi đua này trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh. Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục và bố trí thời lượng phát sóng phù hợp để biểu dương gương người tốt, việc tốt, các điển hình và nhân tố mới tạo không khí thi đua sôi nổi trong các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đồng thời, giao Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng Quảng Nam) chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cấp, các ngành, các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện tốt nội dung Chỉ thị.

Thùy Dung

Lượt xem:  1,142

Tin đã đưa
Xem theo ngày :