Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 3, ngày 03/12/2019 | 09:12 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 và khẩn trương xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2020 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Chỉ thị nêu rõ, trong thời gian qua, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các Sở, Ban, ngành, địa phương và các chủ đầu tư tích cực tập trung đẩy nhanh tiến dộ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019. Tuy nhiên, theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước tỉnh, kết quả giải ngân 10 tháng đầu năm 2019 còn thấp, đạt 42,7% kế hoạch.

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo, coi việc giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm; trong đó triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương và UBND tỉnh về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công năm 2019. Trong đó, trước ngày 10/12/2019 phải hoàn thành các thủ tục để thu hồi vốn ứng trước theo thời hạn quy định; xử lý thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản của các dự án được giao kế hoạch trong năm 2019. Đối với các dự án thuộc kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 còn lại chưa phân bổ, khẩn trương hoàn thành các thủ tục đầu tư, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án, báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh bố trí kế hoạch vốn; tập trung triển khai thực hiện dự án sau khi được giao kế hoạch vốn.

Tổ chức triển khai xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2020 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố: Tập trung chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chuẩn bị các điều kiện, tổ chức triển khai lập kế hoạch đầu tư công năm 2020 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 hiệu quả, theo đúng quy định tại các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh. Hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ, danh mục dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công năm 2020 để kịp thời giao kế hoạch đầu tư công năm 2020 theo đúng thời gian quy định; đồng thời, đề xuất các giải pháp, các cơ chế, chính sách mới, trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư Căn cứ các quy định của Trung ương, chỉ đạo của UBND tỉnh và tổng hợp báo cáo của các đơn vị, địa phương, tập trung thực hiện báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2019 và xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2020, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo đúng yêu cầu về nội dung, trình tự và tiến độ.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, và đạo đức công vụ của công chức, viên chức; tăng cường công tác báo cáo, theo dõi, kiểm tra, thanh tra và thực hiện kế hoạch đầu tư công.  Công khai và làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân của các cơ quan và địa phương gây chậm trễ trong việc giao vốn, chậm giải ngân; kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân gây cản trở, trì trệ, thiếu trách nhiệm trong việc giao vốn và giải ngân vốn đầu tư công.

Thúy Hằng

Lượt xem:  498

Tin đã đưa
Xem theo ngày :