Hơn 190 tỷ đồng phát triển kết cấu hạ tầng giao thông các huyện miền núi

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ hai, ngày 30/12/2019 | 02:14 PM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành quyết định giao UBND các huyện: Tây Giang, Nam Giang, Đông Giang, Bắc Trà My, Nam Trà My, Tiên Phước, Hiệp Đức, Nông Sơn, Phước Sơn và các sở, ngành liên quan, triển khai 09 dự án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông gắn với vùng nguyên liệu trên địa bàn các huyện miền núi, với tổng kinh phí hơn 190 tỷ đồng.

Cụ thể, UBND các huyện nêu trên chịu trách nhiệm: - Tổ chức khảo sát, lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án, đồng thời hoàn chỉnh Đề án phát triển vùng nguyên liệu (hoặc vùng sản xuất), gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì lấy ý kiến của Sở Giao thông vận tải về quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật công trình, của Sở Nông nghiệp và PTNT về Đề án phát triển vùng nguyên liệu (vùng sản xuất) và các ngành liên quan; thẩm định nguồn vốn, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư dự án. Trên cơ sở đó, lập hồ sơ, thủ tục đầu tư xây dựng công trình, trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư theo đúng quy định của pháp luật và quy định của UBND tỉnh về phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh để triển khai thực hiện.

Tổ chức thực hiện Đề án phát triển vùng nguyên liệu (vùng sản xuất) đồng thời trong quá trình đầu tư xây dựng công trình đảm bảo phát huy hiệu quả đầu tư.

Sở Kế hoạch và Đầu tư: - Hướng dẫn UBND các huyện lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án theo quy định; chủ trì lấy ý kiến các ngành liên quan về quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật công trình, tính khả thi của Đề án phát triển vùng nguyên liệu (hoặc vùng sản xuất) và thẩm định nguồn vốn, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư dự án theo quy định. - Phối hợp với các ngành liên quan trong việc thẩm định, trình phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình theo đúng quy định của pháp luật và quy định của UBND tỉnh về phân cấp quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. - Tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thường trực HĐND tỉnh phân bổ kế hoạch vốn ngân sách tỉnh khi dự án đảm bảo hồ sơ thủ tục. - Chủ trì theo dõi, giám sát, tổ chức kiểm tra, đánh giá hiệu quả đầu tư các dự án thí điểm phát triển kết cấu hạ tầng giao thông gắn với phát triển vùng nguyên liệu ở các địa phương; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và HĐND tỉnh.

Các Sở: Giao thông vận tải, Nông nghiệp và PTNT theo chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn, tham gia góp ý về quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật và Đề án phát triển vùng nguyên liệu (vùng sản xuất); phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc thẩm định chủ trương đầu tư; thẩm định, trình phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình theo đúng quy định của pháp luật và theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện của các địa phương.

Thúy Hằng

Lượt xem:  337

Tin đã đưa
Xem theo ngày :