Năm 2020, phấn đấu có tối thiểu 60% số thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 6, ngày 03/01/2020 | 10:42 AM (GMT +7)
Đó là một trong những mục tiêu của UBND tỉnh đưa ra tại Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020.

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 được UBND tỉnh thông qua tại Quyết định số 4353 /QĐ-UBND; với mục tiêu đảm bảo triển khai toàn diện, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính; trong đó, xác định các nhiệm vụ trọng tâm để các Sở, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện trong năm 2020. Tiếp tục nâng cao sự phục vụ của cơ quan nhà nước đối với người dân, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, trọng tâm cải cách hành chính năm 2020 là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; sắp xếp tổ chức bộ máy đảm bảo đồng bộ, tinh gọn, hiệu quả; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với siết chặt kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ; phát triển chính quyền điện tử; lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của cơ quan nhà nước.

Trong đó, gồm các chỉ tiêu thực hiện cho năm 2020 như sau: Tiếp tục duy trì Chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh trong nhóm 10 tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành kinh tế tốt nhất cả nước; phấn đấu Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công trong nhóm 30 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước.

100% cơ quan nhà nước trong tỉnh bố trí cán bộ, công chức, viên chức theo tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu phát triển, có đủ trình độ, năng lực, phẩm chất chính trị, cơ cấu đồng bộ, hợp lý.

Triển khai toàn diện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức (sửa đổi) và các quy định, hướng dẫn có liên quan gắn với kiện toàn tổ chức bộ máy. Tiếp tục nâng cao năng lực quản lý, điều hành của cơ quan hành chính nhà nước, nhất là Ủy ban nhân dân cấp xã.

Đảm bảo 100% hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết được cập nhật, theo dõi thông qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

Phấn đấu có tối thiểu 60% số thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4 có phát sinh hồ sơ; tối thiểu 40% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến mức độ 3; tối thiểu 30% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến mức độ 4; 100% hồ sơ giao dịch trên Cổng dịch vụ công tỉnh được xác thực điện tử.

100% văn bản giao dịch giữa các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh dưới dạng điện tử (không bao gồm văn bản có nội dung mật).

Để thực hiện đạt các mục tiêu đề ra, UBND tỉnh đề nghị các Sở, ban, ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ sau: Cải cách thể chế hành chính, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Cải cách tài chính công; Hiện đại hóa nền hành chính.

UBND tỉnh đề nghị các Sở, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào nhiệm vụ, nội dung của kế hoạch này và chức năng, nhiệm vụ được phân công chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong kế hoạch, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả; định kỳ hằng quý báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nội vụ để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của địa phương, đơn vị, bám sát nội dung, nhiệm vụ theo kế hoạch cải cách 8 hành chính năm 2020 của tỉnh (thời gian ban hành chậm nhất 30 ngày kể từ ngày kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh được ban hành). Tăng cường công tác tự thanh tra, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị và báo cáo kết quả về Uỷ ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) định kỳ hằng quý, 6 tháng, 9 tháng và năm.

TH

Lượt xem:  278

Tin đã đưa
Xem theo ngày :