Ban hành tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù thuộc lĩnh vực y tế đối các đơn vị y tế

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ hai, ngày 06/01/2020 | 08:11 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành quyết định quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù thuộc lĩnh vực y tế đối các đơn vị y tế: Bệnh viện Phụ sản Nhi Quảng Nam, Trung tâm Y tế huyện Quế Sơn và Trung tâm Y tế huyện Phước Sơn.

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị quy định tại Quyết định này được sử dụng làm căn cứ để lập kế hoạch và dự toán ngân sách; giao, đầu tư, mua sắm, thuê, khoán kinh phí sử dụng máy móc, thiết bị; quản lý máy móc, thiết bị.

UBND tỉnh giao các đơn vị sự nghiệp y tế: Chịu trách nhiệm về các thông tin trong hồ sơ đề nghị phê duyệt tiêu chuẩn, định mức sử dụng trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù thuộc lĩnh vực y tế của đơn vị mình.

Thủ trưởng của các đơn vị căn cứ vào tiêu chuẩn, định mức quy định của cơ quan có thẩm quyền ban hành; hiện trạng máy móc, thiết bị hiện có của đơn vị, điều kiện cơ sở vật chất để lắp đặt và nhân lực để khai thác, sử dụng máy móc thiết bị; khả năng cân đối kinh phí để tổ chức mua sắm trang thiết bị chuyên dùng đặc thù thuộc lĩnh vực y tế theo đúng quy định, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

Chịu trách nhiệm công khai trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị về quyết định ban hành tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị chuyên dùng đặc thù.

Sở Y tế chịu trách nhiệm: Rà soát sự phù hợp của việc đề nghị định mức trang thiết bị với việc bảo đảm hoạt động trong phạm vi chuyên môn của các đơn vị sự nghiệp y tế để tham mưu cơ quan có thẩm quyền xây dựng tiêu chuẩn, định mức và việc mua sắm theo đúng quy định. Kiểm tra, giám sát việc mua sắm đáp ứng nhu cầu và nguồn nhân lực, quản lý, sử dụng trang thiết bị chuyên dùng đặc thù thuộc lĩnh vực y tế của các đơn vị trực thuộc đúng quy định, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, Sở Y tế tổng hợp, gửi Sở Tài chính để tham mưu UBND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung.

Sở Tài chính chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát, hướng dẫn các đơn vị liên quan trong lập kế hoạch và dự toán ngân sách; giao, đầu tư, mua sắm, thuê, khoán kinh phí sử dụng máy móc, thiết bị; quản lý máy móc, thiết bị.

Kho bạc Nhà nước tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện kiểm soát chi và thanh toán đối với các trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù có tiêu chuẩn, định mức do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm công khai quyết định ban hành tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị chuyên dùng đặc thù.

File đính kèm: Tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù cho Bệnh viện Phụ sản Nhi Quảng Nam, Trung tâm Y tế huyện Quế Sơn Trung tâm Y tế huyện Phước Sơn.

Thúy Hằng

Lượt xem:  623

Tin đã đưa
Xem theo ngày :