Tăng cường quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 3, ngày 07/01/2020 | 10:12 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu các Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tập trung triển khai thực hiện một số nội dung nhằm tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa.

Trong đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Công Thương chỉ đạo các chủ đầu tư dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ, Thông tư số 09/2019/TT-BCT ngày 08/7/2019 của Bộ Công Thương; Chủ trì, cùng với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện kiểm tra công tác quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện của các chủ đập, hồ chứa thủy điện. Kiên quyết xử lý đối với các tổ chức, cá nhân không thực hiện đầy đủ quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện, vận hành không tuân thủ các quy trình vận hành đã được duyệt;…

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan để hướng dẫn, kiểm tra, xử lý các chủ sỡ hữu đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về khí tượng thủy văn chuyên ngành; lắp đặt hệ thống giám sát tự động, trực tuyến hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước và các quy định khác về quản lý nước thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại, khai thác sử dụng nước mặt và bảo vệ môi trường. Chủ động phối hợp với các Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan hướng dẫn các chủ đầu tư dự án thủy điện thực hiện đầy đủ các thủ tục đất đai theo quy định trước khi đầu tư xây dựng, vận hành khai thác.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục tham mưu UBND tỉnh biện pháp đẩy mạnh công tác bảo vệ và phát triển rừng, lưu ý rừng phòng hộ đầu nguồn theo Quyết định số 682/QĐ-UBND ngày 06/3/2017 của UBND tỉnh về Chương trình hành động tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triến rừng trên địa bàn tỉnh. Kiểm tra, đôn đốc, xử lý các chủ đầu tư và các chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện trong việc thực hiện các nghĩa vụ về trồng rừng thay thế (nếu có), chi trả dịch vụ môi trường rừng;…

Sở Xây dựng chủ trì, cùng với các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương tăng cường quản lý chất lượng công trình xây dựng đập, hồ chứa nước. Phối hợp với Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các địa phương liên quan kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư đập, hồ chứa thủy điện thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh cấp, điều chỉnh, thu hồi Quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định. Chủ trì, cùng với Sở Công Thương kiểm tra, đôn đốc, xử lý (nếu có) đối với các chủ đầu tư dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện các cam kết theo Quyết định chủ trương đầu tư đã được cấp.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện Quyết định số 682/QĐ-UBND ngày 06/3/2017 của UBND tỉnh về Chương trình hành động tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh nhằm thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 04/11/2016 của Tỉnh ủy Quảng Nam khóa XXI. Phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư đập, hồ chứa thủy điện thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng. Kiểm tra, xử lý các hoạt động khai thác khoáng sản, xây dựng trên địa bàn có nguy cơ ảnh hưởng đến khả năng thoát lũ, sạt lở;…

Đối với chủ đầu tư các dự án thủy điện thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ, Thông tư số 09/2019/TT-BCT ngày 08/7/2019 của Bộ Công Thương; Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với UBND cấp huyện, cấp xã và các Sở, Ban, ngành liên quan trong quá trình đầu tư, quản lý, vận hành các hồ chứa đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Thùy Dung

Lượt xem:  302

Tin đã đưa
Xem theo ngày :