Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 5, ngày 09/01/2020 | 02:11 PM (GMT +7)
Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký ban hành Chỉ thị phát động phong trào “Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam năm 2020”.

Chỉ thị nêu rõ, năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm giai đoạn 2016-2020 đã đề ra, là năm có nhiều sự kiện lớn của đất nước và của tỉnh. Để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, đưa phong trào thi đua lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân nhằm mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng tỉnh Quảng Nam phát triển nhanh, mạnh, bền vững, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Quảng Nam lần thứ VIII.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các Sở, Ban, ngành, Đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, địa phương  triển khai một số nhiệm vụ sau: Tiếp tục quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05. Phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025; từng cơ quan, đơn vị, địa phương cụ thể hóa thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ thiết thực và có giải pháp để thực hiện thắng lợi kế hoạch đề ra. Phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020, trong đó phấn đấu tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) năm 2020 tăng từ 7-7,3 % so với năm 2019.

Đẩy mạnh thực hiện quyết liệt, toàn diện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới theo hướng nâng cao chất lượng các tiêu chí. Xây dựng mô hình Khu dân cư kiểu mẫu, xã nông thông mới kiểu mẫu; phấn đấu năm 2020 có thêm 21 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Xây dựng vùng Đông Nam thật sự trở thành động lực phát triển của tỉnh; phát triển kinh tế - xã hội miền núi gắn với định hướng thực hiện một số dự án lớn tại vùng Tây tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025.

Triển khai thực hiện có hiệu quả ba nhiệm vụ đột phá chiến lược về phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, cải thiện môi trường đầu tư và phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2016-2020. Tập trung thực hiện tốt các Chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, giáo dục, khoa học và công nghệ, các chính sách an sinh xã hội, nhất là công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Song song đó, đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chương trình quốc gia về phòng chống tội phạm, hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, hải đảo; kiên quyết ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội.

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; nêu cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận…

Thúy Hằng

Lượt xem:  264

Tin đã đưa
Xem theo ngày :