Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành thanh tra

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 5, ngày 09/01/2020 | 02:44 PM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nhiệm vụ nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành thanh tra.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo cơ quan Thanh tra cùng cấp đẩy mạnh việc học tập, quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Rà soát, bổ sung hoàn chỉnh nội quy, quy chế làm việc của cơ quan thanh tra; quán triệt, triển khai đến công chức, viên chức để thực hiện nghiêm Chỉ thị số 32/2006/CT-TTg ngày 07/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cần làm ngay để chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp; Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước; Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg ngày 31/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc của công chức, viên chức nhà nước.

Đặc biệt chỉ đạo cơ quan thanh tra tuân thủ theo đúng Quy tắc ứng xử của cán bộ thanh tra, nhất là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, của công chức, viên chức thanh tra trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, trong thực hiện nhiệm vụ thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc, tài sản công;…

Đối với Thanh tra tỉnh phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với công chức, viên chức, đảng viên thuộc quyền quản lý trong việc thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực và hiệu quả hoạt động. Công tác kiểm tra cần tập trung vào việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, lối sống sinh hoạt... Kịp thời phát hiện, khen thưởng, tôn vinh, nhân rộng các điển hình tiên tiến. Mọi dư luận, thông tin phản ánh về thái độ làm việc, ứng xử và các biểu hiện tiêu cực trong thi hành công vụ phải được xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật;

Chỉ đạo toàn ngành thanh tra nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị thanh tra phải gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; phải coi đấu tranh phòng, chống tham nhũng là một nhiệm vụ chính trị thường xuyên, liên tục, lâu dài. Tiếp tục chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra, nhất là thanh tra chuyên ngành theo đúng Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ; tránh tình trạng chồng chéo, gây phiền hà, sách nhiễu trong hoạt động thanh tra, kiểm tra;...

Đối với công chức, viên chức ngành thanh tra chấp hành nghiêm quy định về những việc công chức, viên chức không được làm theo quy định của pháp luật; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Thực hiện nghiêm pháp luật về công vụ, công chức, pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; đẩy mạnh phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong toàn ngành; thực hiện nghiêm quy trình chuyên môn nghiệp vụ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, nâng cao đạo đức nghề nghiệp của công chức, viên chức thanh tra trong thực thi công vụ, nhiệm vụ;…

 

Thùy Dung

Lượt xem:  367

Tin đã đưa
Xem theo ngày :