Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ hai, ngày 13/01/2020 | 09:00 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa có công văn 173 /UBND-KSTTHC ngày 10/1/2019 yêu cầu các Sở, Ban, ngành triển khai một số nội dung nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính.

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công TP.Tam Kỳ.

Theo đó, các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính thông qua việc xây dựng chương trình, kế hoạch cải cách hành chính hằng năm một cách khả thi, phù hợp với thực tiễn tại đơn vị, địa phương và chỉ đạo của Bộ Nội vụ và Ủy ban nhân dân tỉnh. Quan tâm bố trí nguồn lực để triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Triển khai có hiệu quả, thực chất việc rà soát, sắp xếp tinh gọn bộ máy hành chính theo hướng một đơn vị thực hiện nhiều chức năng, một người làm nhiều nhiệm vụ và một chức năng, nhiệm vụ chỉ do một đơn vị chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm chính.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; thực hiện có hiệu quả việc xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử và gửi nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước và trong nội bộ của từng đơn vị, địa phương.

Tổ chức tốt việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và công bố, công khai đầy đủ các thủ tục hành chính thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý; không công khai các thủ tục hành chính đã hết hiệu lực thi hành. Chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận Một cửa tại địa phương; giảm tỷ lệ trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ; thực hiện nghiêm việc xin lỗi người dân, doanh nghiệp khi để xảy ra trễ hẹn, tránh gây bức xúc, tạo dư luận không tốt trong Nhân dân. Thực hiện tốt việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 16/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Chú trọng công tác tuyên truyền cải cách hành chính với nhiều hình thức khác nhau để tạo sự đồng thuận trong Nhân dân và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Kịp thời phát hiện, nhân rộng những điển hình hay, sáng kiến trong cải cách hành chính.

Các Sở, ngành: Nội vụ, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm trả lời bằng văn bản đối với các kiến nghị của các cơ quan, đơn vị, địa phương được nêu tại mục V, Báo cáo số 2773/BC-SNV ngày 25/12/2019 của Sở Nội vụ; đối với các nội dung vượt thẩm quyền, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết; hoàn thành trước ngày 28/02/2020.

Văn phòng UBND tỉnh thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho các cơ quan, đơn vị, địa phương. Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc công bố, công khai thủ tục hành chính theo quy định; tổng hợp kết quả rà soát, kiến nghị phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt. Tập trung tăng cường kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Là đầu mối theo dõi toàn bộ cơ sở dữ liệu về thủ tục hành chính, tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh thông qua Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh; trên cơ sở đó, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương theo các tiêu chí quy định tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉnh sửa, nâng cấp Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh đảm bảo phù hợp với các tiêu chí quy định tại Thông tư số 22/2019/TT-BTTTT ngày 31/12/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông; hoàn thành trước ngày 30/6/2020. Tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Đề án chính quyền điện tử của tỉnh, đảm bảo tính liên thông, đồng bộ từ cấp tỉnh, cấp huyện đến cấp xã và kết nối được với cơ sở dữ liệu của Trung ương. Thường xuyên rà soát để có giải pháp nâng cao tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến mức độ 3, 4.

Sở Tư pháp thực hiện tốt công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời phát hiện những văn bản sai thẩm quyền, có dấu hiệu trái pháp luật để kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý; kiểm soát chặt chẽ việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 theo Nghị quyết số 30c/NQ-TW ngày 08/11/2011 của Chính phủ; 05 năm việc thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 27/4/2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020.

Tiếp tục tham mưu đẩy mạnh việc rà soát, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đẩy mạnh xã hội hóa và gắn kết chặt chẽ với tinh giản biên chế; triển khai thực hiện nghiêm các quy định của Luật sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. Phát huy hơn nữa vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh trong việc điều phối, phối hợp, kiểm tra và đánh giá công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.

Tham mưu UBND tỉnh tổ chức kiểm tra cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, tăng cường kiểm tra đột xuất, xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, người đứng đầu trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính.

Thùy Dung

Lượt xem:  375

Tin đã đưa
Xem theo ngày :