Phát động và tổ chức cuộc thi "Vườn - Tường - Đường đẹp" ở nông thôn
Thứ 3, ngày 14/01/2020 | 02:44 PM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 09/01/2020 Phát động và tổ chức cuộc thi "Vườn - Tường - Đường đẹp" ở nông thôn năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Người dân tích cực tham gia xây dựng các tuyến đường nông thôn.

Đối tượng tham gia dự thi, gồm: Hộ gia đình có hộ khẩu thường trú ở các xã trên địa bàn tỉnh (không áp dụng hộ gia đình ở phường, thị trấn) có vườn đẹp, tường rào - cổng ngõ đẹp; Các xã, thôn có các tuyến đường đẹp.

Hình thức, số lượng:

- Cấp xã: Phát động phong trào thi đua trong nhân dân và chọn tối đa 03 hộ gia đình có vườn đẹp và tối đa 03 hộ gia đình có tường rào - cổng ngõ đẹp để tham gia dự thi cấp huyện. Chọn 02 tuyến đường đẹp nhất để tham gia dự thi cấp huyện.

- Cấp huyện: Trên cơ sở đề xuất của UBND xã, tổ chức cuộc thi cấp huyện, qua đó rà soát chọn tối đa 05 hộ gia đình có vườn đẹp, 05 hộ gia đình có tường rào - cổng ngõ đẹp và 05 tuyến đường đẹp cấp huyện để tham gia dự thi cấp tỉnh.

- Cấp tỉnh: Trên cơ sở đề nghị của UBND cấp huyện, Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh họp xét tặng thưởng (kiểm tra hình ảnh và đi kiểm tra thực tế, nếu cần).

Nội dung thi: Hộ gia đình có vườn đẹp; Hộ gia đình có tường rào - cổng ngõ đẹp; Xã, thôn có tuyến đường đẹp.

Thời gian thi trong năm 2020. Thi cấp huyện: Từ khi Kế hoạch này được ban hành đến trước thời gian UBND cấp huyện nộp hồ sơ tham gia dự thi cấp tỉnh. Thi cấp tỉnh: Thời gian UBND cấp huyện đăng ký và nộp hồ sơ tham gia dự thi về UBND tỉnh (nộp qua Văn phòng Điều phối NTM tỉnh) trước ngày 30/6/2020.

Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh trong quý III năm 2020. Giao Văn phòng Điều phối NTM tỉnh tham mưu Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi ban hành kế hoạch chi tiết để thực hiện, hoàn thành cuộc thi trước ngày 30/9/2020 để tổ chức đánh giá, nhân rộng sau năm 2020.

Thành phần hồ sơ: Tờ trình (bản chính) đăng ký tham gia dự thi của UBND cấp huyện, kèm theo danh sách các hộ gia đình có vườn đẹp, tường rào - cổng ngõ đẹp, các xã, thôn có các tuyến đường đẹp (nêu rõ điểm đầu, điểm cuối của tuyến đường; thuộc thôn, khu dân cư, xã).

Hình ảnh hoặc phim về vườn đẹp, tường rào - cổng ngõ đẹp, đường đẹp của từng hộ gia đình, của xã, thôn đề nghị dự thi (hình ảnh hoặc phim được chụp, quay trong vòng 30 ngày, kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ về tỉnh).

Riêng đối với hộ gia đình tham gia dự thi vườn đẹp, thành phần hồ sơ ngoài các nội dung trên kèm theo bản vẽ sơ bộ về quy hoạch - thiết kế của vườn (trên giấy A3) và báo cáo thuyết minh gắn gọn (không quá 03 trang giấy A4) về quá trình sản xuất, hiệu quả, thu nhập của vườn trong 01 năm gần nhất, kể từ năm dự thi.

UBND tỉnh giao Văn phòng Điều phối NTM tỉnh: Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện cuộc thi bảo đảm hiệu quả. Trên cơ sở đó tổng kết và tham mưu UBND tỉnh nhân rộng giai đoạn sau năm 2020, tạo thành phong trào thi đua xuyên suốt để người dân hưởng ứng tham gia; Tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban Tổ chức cuộc thi và tham mưu Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi thành lập Hội đồng chấm thi (lồng ghép, tích hợp vào Kế hoạch, thời gian tổ chức cuộc thi khu dân cư NTM kiểu mẫu tại Kế hoạch 4844/KH-UBND ngày 16/8/2019 của UBND tỉnh để tổ chức đồng bộ; theo đó, thành lập Ban Tổ chức cuộc thi, Hội đồng chấm thi để tổ chức cho cả 02 cuộc thi: Thi “Khu dân cư NTM kiểu mẫu” tại Kế hoạch 4844/KH-UBND và thi “Vườn - Tường - Đường đẹp” tại Kế hoạch này). Tham mưu Trưởng Ban tổ chức cuộc thi cấp tỉnh tặng thưởng cho các đối tượng đạt giải tại cuộc thi cấp tỉnh theo Kế hoạch.

Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các Hội, đoàn thể các cấp: Tổ chức phát động, tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức trong nhân dân về mục đích, ý nghĩa của cuộc thi này. Đồng thời, lồng ghép tuyên truyền các nội dung của cuộc thi để địa phương và nhân dân được biết và tích cực tham gia; Giao nhiệm vụ cụ thể cho từng Hội, đoàn thể các cấp hỗ trợ, giúp đỡ người dân, các thôn, các xã đăng ký tham gia cuộc thi bằng các việc làm thiết thực, hiệu quả.

Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam, các cơ quan thông tấn báo chí đóng trên địa bàn tỉnh: Có kế hoạch truyền thông, thông tin tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch này để các địa phương và nhân dân biết, đồng thuận tham gia; thường xuyên thông tin tuyên truyền những xã, thôn, hộ gia đình làm tốt để nhân rộng. 

Sở Tài chính: Tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí qua Văn phòng Điều phối NTM tỉnh để triển khai thực hiện cuộc thi cấp tỉnh theo các nội dung thi, giải thưởng tại Kế hoạch này.

UBND các huyện, thị xã, thành phố : Căn cứ nội dung Kế hoạch này, xây dựng kế hoạch phát động và tổ chức cuộc thi cấp huyện đạt hiệu quả, chất lượng và xét chọn đối tượng để tham gia dự thi cấp tỉnh. Đẩy mạnh công tác truyền thông, thông tin tuyên truyền các nội dung của cuộc thi để các Hội, đoàn thể, các xã, thôn và toàn thể nhân dân trên địa bàn biết, hưởng ứng, tích cực tham gia. Chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ các thôn, hộ gia đình lập hồ sơ đầy đủ, bảo đảm tính chính xác, khách quan, công bằng để tham gia cuộc thi các cấp có chất lượng, hiệu quả, thiết thực, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi trên địa bàn. Bố trí kinh phí để thực hiện và khen thưởng cho cuộc thi cấp huyện.

 

Thùy Dung

Lượt xem:  260

Tin đã đưa
Xem theo ngày :