Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tổng kết công tác thi đua văn phòng cấp ủy năm 2019
Thứ 6, ngày 07/02/2020 | 02:05 PM (GMT +7)
Sáng 6/2, Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tổng kết công tác thi đua văn phòng cấp ủy năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Quang cảnh Hội nghị. 

Theo báo cáo, năm 2019 Văn phòng các cấp ủy đã chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nội dung phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trên các lĩnh vực: Xây dựng đảng, kinh tế- xã hội, quốc phòng-an ninh,... Tham mưu các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương chuẩn bị nội dung sơ kết 05 năm thực hiện Chương trình số 29-CTr/TU, ngày 28/8/2014 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới. Tham mưu cấp ủy tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; ban hành các quyết định thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội đại biểu đảng bộ huyện, thị, thành; đồng thời phối hợp tham mưu chuẩn bị nội dung tổ chức Hội nghị hướng dẫn công tác biên tập văn kiện, phục vụ đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bên cạnh đó, Văn phòng cấp ủy thực hiện nghiêm quy trình trình ký văn bản thông qua Phiếu trình theo đúng tinh thần Công văn số 1586-CV/TU, ngày 14/01/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; văn bản hóa biên bản các hội nghị, cuộc họp của cấp ủy, ban thường vụ, thường trực cấp ủy được chú trọng, dần đi vào nền nếp. Tất cả các văn bản ban hành đều đúng thể thức, thẩm quyền theo Quy định số 66-QĐ/TW, ngày 06/02/2017 của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 36-HD/VPTW, ngày 03/4/2018 của Văn phòng Trung ương Đảng; việc quản lý văn bản được đảm bảo chặt chẽ, bảo mật; công tác lập hồ sơ hội nghị, cuộc họp, buổi làm việc của cấp ủy, các ban chỉ đạo, hội đồng, tổ kiểm tra,…được chú trọng và thực hiện tốt. Công tác quản lý, sử dụng con dấu đúng quy định.

Đã chủ động, phối hợp chặt chẽ với  Sở Thông tin và Truyền thông trong việc đảm bảo đường truyền và bảo mật thông tin tại các hội nghị trực tuyến của các cơ quan Đảng, của tỉnh và nhất là các hội nghị trực tuyến từ Trung ương đến các huyện, thị, thành phố thuộc tỉnh; khảo sát lắp đặt đường truyền Hội nghị trực tuyến tại Văn phòng Tỉnh ủy và các huyện, thị, thành ủy.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ người làm công tác văn phòng cấp ủy trong tham mưu, giúp việc cho các cấp ủy đảng từ huyện đến tỉnh, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh năm 2019. Về nhiệm vụ năm 2020 của văn phòng cấp ủy các cấp, đồng chí Lê Văn Dũng lưu ý 5 vấn đề trọng tâm cần phải thực hiện, trong đó nhấn mạnh, trọng tâm nhất là tập trung làm tốt công tác tham mưu, phối hợp chuẩn bị thật chu đáo các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Trong đó, chú trọng tham mưu thực hiện tốt việc tổ chức lấy ý kiến, tổng hợp ý kiến góp ý vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ các cấp nhằm đảm bảo tiếp thu đầy đủ, sâu sắc tinh thần khát vọng, trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển của quê hương Quảng Nam trong giai đoạn mới.

 Qua kết quả thi đua năm 2019, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua dẫn đầu cho Văn phòng Huyện ủy Nông Sơn và Đại Lộc.

Phương Thuận

Lượt xem:  182

Tin đã đưa
Xem theo ngày :