Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo triển khai kế hoạch sắp xếp dân cư năm 2020
Thứ 3, ngày 11/02/2020 | 02:35 PM (GMT +7)
Để thực hiện tốt công tác sắp xếp dân cư trong năm 2020 và các năm tiếp theo, UBND tỉnh có công văn yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện miền núi và Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện một số nội dung.

Trong đó, yêu cầu UBND các huyện miền núi tổ chức triển khai thực hiện hỗ trợ sắp xếp, ổn định dân cư năm 2020 theo kế hoạch vốn UBND tỉnh đã giao tại Quyết định số 4122/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2020; kể cả vốn năm 2019 chuyển sang. 

Căn cứ kế hoạch vốn sắp xếp, ổn định dân cư năm 2020, được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 4122/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 và quyết định phê duyệt danh sách chi tiết hộ gia đình được hưởng chính sách hỗ trợ năm 2020 của UBND huyện theo quy định tại điểm c, mục 5, Công văn số 4901/UBND-KTTH ngày 13/9/2017 của UBND tỉnh; UBND các huyện giao kế hoạch năm 2020 cho các xã để tổ chức thực hiện.

Tập trung cân đối quỹ đất để hỗ trợ bố trí đất ở cho hộ, đồng thời thực hiện hỗ trợ đồng bộ tất cả các nội dung mà hộ có nhu cầu và đủ điều kiện thực hiện theo đúng quy định tại Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của HĐND tỉnh. Thực hiện hỗ trợ đất sản xuất theo Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 và Nghị quyết số 31/2018/NQ-HĐND ngày 29/8/2018 của HĐND tỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2689/UBND-KTN ngày 15/5/2019.

Đồng thời, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT, các Sở, ngành và địa phương liên quan rà soát, đánh giá cơ chế sắp xếp dân cư, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh điều chỉnh cho phù hợp để thực hiện trong thời gian đến; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát các địa phương triển khai thực hiện; tổng hợp, báo cáo và đề xuất UBND tỉnh xử lý kịp thời các vướng mắc, phát sinh.

TD

Lượt xem:  103

Tin đã đưa
Xem theo ngày :