Tăng cường công tác quản lý thu ngân sách Nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh
Thứ 4, ngày 12/02/2020 | 10:19 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành chỉ thị yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp thực hiện tốt các nội dung tại Quyết định số 48/QĐ-UBND ngày 07/01/2020 của UBND tỉnh và tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm tăng cường công tác quản lý thu ngân sách Nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan, UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp với cơ quan Thuế cấp huyện (hoặc khu vực) tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ thu theo kế hoạch được giao ngay từ đầu năm, phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức dự toán UBND tỉnh giao. Xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020; chú trọng công tác hỗ trợ doanh nghiệp, tuyên truyền các chính sách thuế, phí, lệ phí mới bổ sung, sửa đổi; cải cách hành chính theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các thủ tục hành chính; tập trung tháo gỡ, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển, thu hút đầu tư, tăng thêm năng lực sản xuất mới, tạo nguồn thu bền vững, lâu dài cho ngân sách Nhà nước. Tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp với cơ quan Thuế, các đơn vị liên quan quản lý tốt các hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn, tổ chức thực hiện thu NSNN trên địa bàn tỉnh; đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu phát sinh và thu hồi nợ đọng thuế theo quy định của pháp luật;...

Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, đề ra các giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 12/12/2019 của Tỉnh ủy; Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 17/12/2019, Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HHND tỉnh khóa IX; các Quyết định số 4122/QĐ-UBND, số 4123/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã giao cho các ngành, địa phương. Tập trung giải quyết các thủ tục, tạo mọi điều kiện thuận lợi theo quy định của pháp luật để các thành phần kinh tế đầu tư, sản xuất kinh doanh phấn đấu vượt mục tiêu tăng trưởng kinh tế và dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2020; tiếp tục triển khai thực hiện tốt phương châm hành động của năm 2020 “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả” và các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ, của UBND tỉnh tại Quyết định số 4123/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020, cụ thể:  

Cơ quan Thuế phối hợp với UBND cấp huyện, các Sở, Ban, ngành triển khai thực hiện tốt Quyết định số 4099/QĐ-UBND ngày 16/12/2019, số 48/QĐ-UBND ngày 07/01/2020 của UBND tỉnh và các văn bản chỉ đạo liên quan đến triển khai thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2020. Triển khai hiệu quả các giải pháp quản lý thu NSNN, phấn đấu hoàn thành toàn diện và vượt mức dự toán giao năm 2020. Theo dõi chặt chẽ tiến độ thu, nộp NSNN hàng tháng, quý, tăng cường công tác dự báo, đánh giá tác động của chính sách đối với các nguồn thu lớn, những nguồn thu tăng/giảm đột biến, phân tích cụ thể từng địa bàn, từng khu vực thu, từng sắc thuế, tổng hợp báo cáo kịp thời kết quả thu; Đồng thời, tham mưu các giải pháp chống thất thu, xây dựng cơ sở thu, nguồn thu còn tiềm năng, nguồn thu mới phát sinh, các lĩnh vực, sắc thuế còn thất thu đề xuất các giải pháp một cách tổng thể, bao quát, hiệu quả như một đề án quản lý chống thất thu hiệu quả và tăng cường thu nợ thuế. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế; đảm bảo công khai minh bạch và nâng cao trách nhiệm của cơ quan Thuế các cấp; đẩy mạnh công tác kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử;...

TD

Lượt xem:  265

Tin đã đưa
Xem theo ngày :