Núi Thành: Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 4, ngày 19/02/2020 | 03:45 PM (GMT +7)
UBND huyện Núi Thành vừa ký ban hành Chỉ thị số 02/CT - UBND ngày 13/2/2020 về việc phát động phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2020.
Với mục tiêu thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và Kế hoạch 5 năm (2016 - 2020) của huyện, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Thủ trưởng các phòng, ban, các cơ quan liên quan thực hiện các nội dung sau: 
 
Tiếp tục quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức thực hiện đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trên tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị. Trên cơ sở xây dựng nội dung phát động phong trào thi đua cần bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gắn với tình hình thực tiễn của từng địa phương để góp phần cùng huyện thực hiện hoàn thành và vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ được giao, nhất là về kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh năm 2020.
 
Tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 06/12/2019 của UBND huyện phát động đợt thi đua đặt biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Núi Thành lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. 
 
Tiếp tục thực hiện tốt chương trình mục tieu quốc gia về xây dựng nông thôn mới theo hướng nâng cao chất lượng các tiêu chí, rà soát các xã đạt tiêu chí nông thôn mới, tiếp tục củng cố, bảo đảm tính bền vững của các tiêu chí.
 
Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả 3 nhiệm vụ đột phá về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, cải thiện môi trường đầu tư và phát triển nguồn nhân lực. Tổ chức phát động phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương đơn vị để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020, trong đó tập trung chỉ đạo và thực hiện tốt 04 chương trình trọng điểm: Chương trình phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật, phát triển mạng lưới giao thông, nâng cấp, mở rộng các tuyến đường ĐH, chương trình kiên cố hóa kênh mương; Chương trình bồi thường, giải phóng mặt bằng, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng các cụm công nghiệp và từng bước nâng cao hạ tầng xã hội thiết yếu như trường học, trạm y tế, nhà văn hóa; Chương trình cải cách hành chính gắn liền với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước; Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, hiện đại, ngày càng phù hợp với yêu cầu phát triển.
 
Tập trung thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia như: phong trào “Núi Thành chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào “giảm nghèo bền vững”, “Núi Thành chung tay vì người nghèo- không để ai bị bỏ lại phía sau”… 
 
Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế- xã hội và thu hút đầu tư; thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong năm.
 
Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 củ Ban chấp hành trung ương đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
 
Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận; đề cao trách nhiệm, sự gương mẫu của cán bộ lãnh đạo, quản lý và của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao tinh thần trách nhiệm trước nhân dân. Triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 24/10/2019 của UBND huyện Núi Thành về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025.

TD

Lượt xem:  515

Tin đã đưa
Xem theo ngày :