Nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ hai, ngày 24/02/2020 | 09:09 AM (GMT +7)
Để phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong thời gian đến tiếp tục được đẩy mạnh và nâng cao chất lượng góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội; UBND tỉnh có công văn đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các Sở, Ban, ngành, các Tổ chức chính trị - xã hội, Hội, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai một số nội dung.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 09/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh; căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, các cơ quan, đơn vị, địa phương đăng ký giao ước thi đua và các nội dung, phần việc theo từng tiêu chí, chỉ tiêu thi đua cụ thể để làm cơ sở đánh giá, tổng kết các phong trào thi đua năm 2020, đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Trong xét khen thưởng cần tăng cường việc phát hiện các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào thi đua; các điển hình là công nhân, nông dân, người trực tiếp lao động; đơn vị cơ sở, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo; các lĩnh vực trọng tâm, trọng yếu, khó khăn, độc hại, nguy hiểm để khen thưởng kịp thời. Việc xét khen thưởng phải đảm bảo các tập thể, cá nhân có thành tích thật sự tiêu biểu, xuất sắc, hình thức khen thưởng phù hợp với thành tích, công trạng đạt được. Đối với các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước, danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quốc" trước khi xét khen thưởng cần công khai các tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng trên các phương tiện thông tin truyền thông và báo cáo kết quả xử lý thông tin với Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh trước khi xét khen thưởng hoặc trình cấp trên khen thưởng.

Khi đề nghị các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cấp Nhà nước thực hiện theo đúng quy định của Luật thi đua, khen thưởng, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ và Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Bộ Nội vụ. Cần lưu ý một số nội dung sau: Khi khen thưởng đối với tập thể có tổ chức Đảng, đoàn thể thì tổ chức Đảng, đoàn thể phải được đánh giá "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ"; Phải tiến hành họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp (Không xin ý kiến các thành viên Hội đồng bằng văn bản thay cho việc họp Hội đồng).

Quy trình, hồ sơ, thủ tục và thời gian trình khen thưởng phải bảo đảm theo đúng quy định hiện hành. Giao Ban Thi đua - Khen thưởng Quảng Nam (cơ quan Thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh) theo dõi, hướng dẫn và thực hiện nghiêm túc nội dung này.

Thùy Dung

Lượt xem:  1,801

Tin đã đưa
Xem theo ngày :