Núi Thành: Tiếp tục tăng cường phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện
Thứ 3, ngày 03/03/2020 | 08:31 AM (GMT +7)
Vừa qua, UBND huyện Núi Thành ban hành Công văn số 1605/UBND-TTr, yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các Nghị quyết của Đảng và luật pháp của Nhà nước về PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân; tuyên truyền, phổ biến và tập huấn các văn bản hướng dẫn triển khai công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng ngừa các biểu hiện tiêu cực, gây phiền hà, nhũng nhiễu trong quá trình giải quyết công việc.

Cụ thể, thực hiện chiến lượt Quốc gia về phòng chống tham nhũng, trong đó tập trung chủ yếu vào 5 nhóm giải pháp đã được nêu trong chiến lượt quốc gia gồm: tăng cường công khai minh bạch trong hoạt động công quyền, hạn chế điều kiện và cơ hội phát sinh tham nhũng trong việc hoạch định chính sách, xây dựng và thực hiện pháp luật; kiểm soát việc thực thi quyền lực Nhà nước, hoàn thiện chế độ công vụ, công chức, nâng cao chất lượng thực thi công vụ; hoàn thiện cơ chế quản lý kinh tế, xây dựng môi trường kinh doanh cạnh tranh bình đẳng, công bằng, minh bạch; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử trong phát hiện, xử lý tham nhũng; nâng cao nhận thức và phát huy vai trò của toàn xã hội trong phòng chống tham nhũng.

Thực hiện tốt việc rà soát, sắp xếp, luân chuyển, bố trí cán bộ để tăng cường củng cố, kiện toàn các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, các đơn vị trọng yếu bảo đảm yêu cầu, nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng trong tình hình mới. Tiếp tục triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về công tác kê khai tài sản, thu nhập cá nhân; minh bạch hóa các nhiệm vụ, kế hoạch công tác, quy trình thủ tục giải quyết công việc để nhân dân giám sát, thực hiện.

Tiếp tục thực hiện các quy định về công khai, minh bạch; rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các chế độ chính sách, tiêu chuẩn, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất. Thực hiện phân cấp gắn liền phân quyền và tăng cường trách nhiệm cá nhân; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính với mục tiêu đơn giản hóa thủ túc hành chính, phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của mỗi công chức, viên chức trong phòng chống tham nhũng.

Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý của các cơ quan quản lý Nhà nước; đưa ra lộ trình cụ thể để triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 trở lên; tại những nơi thường xuyên tiếp xúc, giao dịch với người dân, doanh nghiệp phải có giám sát bằng công nghệ hiện đại (lắp đặt camera giám sát, đặt hòm thư góp ý, lịch tiếp công dân, thông tin công khai đường dây nóng, số điện thoại lãnh đạo cơ quan tại các trụ sở cơ quan giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công…).

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, truy tố, xét xử và giải quyết đơn thư tố cáo của công dân; chú trọng công tác tự kiểm tra việc chấp hành quy chế, quy trình nghiệp vụ quản lý và các quy định pháp luật liên quan đến trách nhiệm quản lý nhằm ngăn ngừa, phát hiện kịp thời những tiêu cực, tham nhũng để kịp thời ngăn chặn; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ đối với cán bộ, công chức nhất là các bộ phận thường xuyên tiếp xúc với công dân, doanh nghiệp.

Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan pháp luật để giải quyết kịp thời các vụ án tham nhũng phát sinh. Phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của Mặt trận, Các hội đoàn thể, Ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng ở cơ sở trong công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Thuỳ Dung

Lượt xem:  420

Tin đã đưa
Xem theo ngày :