Triển khai thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 18/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 6, ngày 13/03/2020 | 09:34 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa có văn bản gửi các Sở, Ban, ngành, hội, đoàn thể thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 18/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tạo điều kiện cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính, Ban Điều hành hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu các quy định, hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương về hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo để tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện; cần lưu ý các thủ tục hành chính về đăng ký ngành nghề kinh doanh có điều kiện; tham mưu xử lý nghiêm đối với các trường hợp gây khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính, trong đó có thủ tục đăng ký doanh nghiệp, đăng ký đầu tư, đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp theo quy định của pháp luật. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường cùng với UBND các huyện, thị xã, thành phố, Ban Điều hành hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh rà soát, nghiên cứu tham mưu ưu tiên bố trí quỹ đất để hình thành một số không gian khởi nghiệp sáng tạo tập trung, hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh theo quy định.

Đồng thời, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố, các Sở, Ban, ngành, hội, đoàn thể nghiên cứu các quy định tại Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa; Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 15/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 và Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025; Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 22/02/2019 của UBND tỉnh về đẩy mạnh xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh; Quyết định 3848/QĐ-UBND ngày 25/11/2019 của UBND tỉnh về kế hoạch xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2020 và sơ kết giai đoạn 2017-2020 để triển khai các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền quy định.

Ban Điều hành hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh chịu trách nhiệm chủ động phối hợp với các Sở, ngành, địa phương trong quá trình tham mưu giải quyết, xử lý đề nghị của các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và tham mưu UBND tỉnh ban hành các quy định, hướng dẫn triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh./.

Thùy Dung

Lượt xem:  2,207

Tin đã đưa