Đẩy mạnh công tác PBGDPL và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số miền núi

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 5, ngày 19/03/2020 | 03:10 PM (GMT +7)
Nhằm triển khai kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ công tác PBGDPL và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số; góp phần nâng cao nhận thức cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số, tạo sự đồng thuận xã hội, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc Ban Dân tộc tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Đẩy mạnh công tác PBGDPL và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2017 - 2021" năm 2020.

Theo đó, Kế hoạch sẽ đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền, vận động tại 03 xã: Chơ Chun, Zuôih Nam Giang; Tr'hy của huyện Tây Giang cho đối tượng là đồng bào các dân tộc sinh sống, cư trú ở vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa (những địa bàn xảy ra nhiều vi phạm pháp luật); đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống cơ quan thực hiện công tác dân tộc từ tỉnh đến cơ sở trên địa bàn tỉnh; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp được giao nhiệm vụ PBGDPL và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Song song đó, tổ chức Hội nghị phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành gồm: Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương 2019; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức 2019; Bộ luật lao động năm 2019 cho cán bộ làm công tác dân tộc tại Ban Dân tộc tỉnh.

Xây dựng chuyên trang tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng; Biên soạn, in ấn, phát hành Sổ tay tuyên truyền công tác dân tộc năm 2020

Ngoài ra, phối hợp với các Sở, Ngành, mặt trận, đoàn thể, UBND các huyện miền núi trong phạm vi Đề án để cùng tổ chức lồng ghép các hoạt động tuyên truyền đến vùng dân tộc thiểu số. Khảo sát, nắm tình hình đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên giới, vùng đặc biệt khó khăn.

TH

Lượt xem:  1,165

Tin đã đưa