Hơn 72 tỷ đồng thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững năm 2020
Thứ 4, ngày 25/03/2020 | 07:44 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 771/QĐ-UBND phân bổ kế hoạch vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững - Chương trình 135 năm 2020, với tổng số tiền hơn 72 tỷ đồng.

Cụ thể, dự phòng phân bổ sau theo hướng dẫn tại Công văn số 101/UBDT-VP135 ngày 06/02/2020 của Ủy ban Dân tộc, số tiền: hơn 8,9 tỷ đồng, để phân bổ cho 05 xã (bao gồm 03 xã hoàn thành Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020: xã Trà Tân, xã Quế Lộc và xã Sơn Viên; 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019: xã Bình Sơn và xã Quế Trung) và 20 thôn đặc biệt khó khăn hoàn thành Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020.

Phân bổ cho 61 xã và 15 thôn đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 tại UBND các huyện Bắc Trà My, Hiệp Đức, Đông Giang, Nam Giang, Nông Sơn, Phước Sơn, Nam Trà My, Tây Giang, Đại Lộc, Núi Thành, với số tiền hơn 63 tỷ đồng. Việc phân bổ vốn đầu tư tuân thủ theo nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển theo Quyết định số 2512/QĐ-UBND ngày 13/7/2017 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của HĐND tỉnh.

UBND các huyện nêu trên căn cứ nguồn vốn kế hoạch năm 2020 được cấp, ưu tiên bố trí thanh toán dứt điểm đối với dự án nợ XDCB, các dự án đã phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành; các dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm 2020 và chỉ bố trí danh mục mới khi còn kinh phí. Đồng thời, chủ động bố trí vốn đối ứng từ ngân sách địa phương, huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện mục tiêu của chương trình; tăng cường lồng ghép các nguồn vốn đầu tư để thực hiện Chương trình MTQG theo hướng dẫn của UBND tỉnh tại Công văn số 6777/UBND-KTTH ngày 04/12/2017.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Dân tộc tỉnh, Sở Tài chính chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, giám sát, đôn đốc UBND các huyện triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, kế hoạch yêu cầu.

File đính kèm: Quyết định số 771 /QĐ-UBND

Thúy Hằng

Lượt xem:  179

Tin đã đưa
Xem theo ngày :